Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 december 2019
gepubliceerd op 24 december 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

bron
vlaamse overheid
numac
2019031145
pub.
24/12/2019
prom.
06/12/2019
ELI
eli/besluit/2019/12/06/2019031145/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013035615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding sluiten betreffende de loopbaanbegeleiding


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004, artikel 102.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De SERV heeft advies gegeven op 28 oktober 2019. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 6 december 2019. - De raad van bestuur heeft advies gegeven op 6 november 2019. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid op basis van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 en de Vlaamse begroting 2020-2024, die een besparing van de maatregel van de loopbaancheque oplegt.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 heeft de Vlaamse Regering vastgelegd dat er op het budget van de loopbaancheques bespaard moet worden. Die besparing is vastgelegd in de begroting. - De VDAB wil de kwaliteit van het loopbaanlandschap verhogen en zijn regisseurspositie in het kader van het loopbaanbeleid in Vlaanderen versterken.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013035615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding sluiten betreffende de loopbaanbegeleiding worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° hij heeft werkervaring van minimaal 84 maanden opgebouwd.De individuele beroepsopleiding als werkzoekende, vermeld in titel III, hoofdstuk III, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, en de tewerkstelling krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de werkervaring worden gelijkgesteld met de voormelde werkervaring. Werkervaring in het buitenland toont de professioneel actieve persoon aan met een attest van de werkgever of met een gelijkwaardig attest;"; 2° aan paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd: "De eerste loopbaancheque geeft recht op vier uur loopbaanbegeleiding, de tweede loopbaancheque geeft recht op drie uur loopbaanbegeleiding.".

Art. 2.In artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, a), van hetzelfde besluit worden tussen het woord "uur" en het woord "De" de woorden "voor de eerste loopbaancheque en gedurende drie uur voor de tweede loopbaancheque" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 11 van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "De vergoeding per pakket loopbaanbegeleiding bedraagt maximaal 550 euro exclusief btw en vertegenwoordigt :" vervangen door de zinsnede "De vergoeding per uur loopbaanbegeleiding bedraagt 140,25 euro exclusief btw en vertegenwoordigt:"

Art. 4.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 3 wordt de volgende zin toegevoegd: "De raad van bestuur van de VDAB kan aan de gemandateerde onderneming of aan de zaakvoerder voorwaarden opleggen om de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding te waarborgen."; 2° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als de gemandateerde onderneming of de zaakvoerder zelf zijn mandaat stopzet voor de raad van bestuur van de VDAB een beslissing tot intrekking heeft genomen, deelt de raad van bestuur van de VDAB mee binnen welke termijn de gemandateerde onderneming of de zaakvoerder opnieuw een mandaat mag aanvragen.De raad van bestuur van de VDAB kan aan de gemandateerde onderneming of de zaakvoerder voorwaarden opleggen om de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding te waarborgen.".

Art. 5.In de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2 worden de woorden "vier uur begeleiding" vervangen door de zinsnede "uren begeleiding, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, a),";2° in punt 19 worden de woorden "vier uur per pakket" vervangen door de woorden "vier uur voor het eerste pakket en drie uur voor het tweede pakket"; 3° in punt 20, tweede alinea, wordt de zin "Screenings- en testinstrumenten zijn slechts een ondersteuning van de methodiek die gehanteerd wordt in de loopbaandienstverlening en vormen geen doel op zich." vervangen door de zin "Screenings- en testinstrumenten en methodieken zijn maar een ondersteuning van de aanpak die gehanteerd wordt in de loopbaandienstverlening en vormen geen doel op zich."; 4° aan punt 20, tweede alinea, wordt de volgende zin toegevoegd: "Als een aanpak niet bijdraagt tot de doelstellingen zoals die in de definitie van de loopbaanbegeleiding zijn beschreven, kan VDAB de aanpak verbieden in het kader van de dienstverlening met de loopbaancheques.".

Art. 6.Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013035615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding sluiten betreffende de loopbaanbegeleiding, zoals van kracht op 31 december 2019, is van toepassing op de loopbaancheques die worden aangevraagd vóór 1 januari 2020.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 december 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^