Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 februari 2010
gepubliceerd op 08 april 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1959 tot regeling van het stelsel der dienstprestaties van de surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs, het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat, het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van hulp- en bijstandsregeling

bron
vlaamse overheid
numac
2010035245
pub.
08/04/2010
prom.
05/02/2010
ELI
eli/besluit/2010/02/05/2010035245/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1959 tot regeling van het stelsel der dienstprestaties van de surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs, het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat, het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000036031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling sluiten inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van hulp- en bijstandsregeling


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, artikel 3, 12°;

Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III, artikel 29;

Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, artikel 91;

Gelet op het decreet van 21 december 1994 betreffende het onderwijs VI, artikel 80;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 1959 tot regeling van het stelsel der dienstprestaties van de surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs, artikel 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra, artikel 12, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 en artikel 18, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000036031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling sluiten inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling, artikel 3 en artikel 5, § 1;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2009.;

Gelet op protocol nr. 155 van 11 september 2009 houdende de conclusies van de onderhandeling die werden gevoerd in de vergadering van Sectorcomité X;

Gelet op advies 47.608/1 van de Raad van State, gegeven op 7 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 april 1959 tot regeling van het stelsel der dienstprestaties van de surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs vinden de volgende wijzigingen plaats : 1° tussen het woord « worden » en het woord « geteld » worden de woorden « vanaf 1 september 2009 » ingevoegd;2° het getal « drie » wordt vervangen door het getal « vier »;3° de volgende zin wordt toegevoegd : « Onder geen beding mag de duur van de nacht met ingang van 1 september 2009 toenemen ten aanzien van de duur ervan op 31 mei 2009.»

Art. 2.In het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982, tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art 4/1. § 1. Naast het berekende urenpakket vermeld in artikel 4, wordt, vanaf het schooljaar 2009/2010, per schooljaar een bijkomend urenpakket toegekend.

Dit bijkomend urenpakket wordt aangewend voor de compensatie van de nachtprestaties van de studiemeesters-opvoeders internaat, meer bepaald de permanente aanwezigheid gedurende de nacht tussen het slapengaan en het opstaan van de leerlingen, die voor vier uur dienst geteld wordt. Onder geen beding mag de duur van de nacht met ingang van 1 september 2009 toenemen ten aanzien van de duur ervan op 31 mei 2009. Met de overblijvende uren kunnen aanwervingen gebeuren met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de studiemeesters-opvoeders internaat. § 2. Het bijkomende urenpakket, vermeld in § 1, wordt als volgt bepaald : Het aantal organieke voltijdse betrekkingen, georganiseerd in het ambt van studiemeester-opvoeder Internaat, ingericht op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar binnen het urenpakket zoals bedoeld in artikel 4, wordt vermenigvuldigd met 3,768 uur. Het product wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. »

Art. 3.In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra wordt een artikel 12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art 12/1. § 1. Naast het berekende urenpakket vermeld in artikel 12, wordt, vanaf het schooljaar 2009/2010, per schooljaar een bijkomend urenpakket toegekend.

Dit bijkomend urenpakket wordt aangewend voor de compensatie van de nachtprestaties van de studiemeesters-opvoeders internaat en de hoofdopvoeders in een opvangcentrum, meer bepaald de permanente aanwezigheid gedurende de nacht tussen het slapengaan en het opstaan van de leerlingen, die voor vier uur dienst geteld wordt. Onder geen beding mag de duur van de nacht met ingang van 1 september 2009 toenemen ten aanzien van de duur ervan op 31 mei 2009. Met de overblijvende uren kunnen aanwervingen gebeuren met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de studiemeesters-opvoeders internaat en de hoofdopvoeders in een opvangcentrum. § 2. Het bijkomende urenpakket, vermeld in § 1, wordt als volgt bepaald : Het aantal organieke voltijdse betrekkingen, georganiseerd in het ambt van studiemeester-opvoeder Internaat, ingericht op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar binnen het urenpakket zoals bedoeld in artikel 12, wordt vermenigvuldigd met 3,768 uur. Het product wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. »

Art. 4.In artikel 18, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° 36 uren van 60 minuten : - studiemeester-opvoeder Internaat; - hoofdopvoeder in een opvangcentrum; » 2° er wordt een punt 1°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1°/1 36 tot 39 uren van 60 minuten : - maatschappelijk werker in een opvangcentrum.»

Art. 5.In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000036031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling sluiten inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling wordt een artikel 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art 3/1. § 1. Naast het berekende urenpakket vermeld in artikel 3, wordt, vanaf het schooljaar 2009/2010, per schooljaar een bijkomend urenpakket toegekend.

Dit bijkomend urenpakket wordt aangewend voor de compensatie van de nachtprestaties van de studiemeesters-opvoeders internaat en de hoofdopvoeders, meer bepaald de permanente aanwezigheid gedurende de nacht tussen het slapengaan en het opstaan van de leerlingen, die voor vier uur dienst geteld wordt. Onder geen beding mag de duur van de nacht met ingang van 1 september 2009 toenemen ten aanzien van de duur ervan op 31 mei 2009. Met de overblijvende uren kunnen aanwervingen gebeuren met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de studiemeesters-opvoeders internaat en de hoofdopvoeders. § 2. Het bijkomende urenpakket, vermeld in § 1, wordt als volgt bepaald : Het aantal organieke voltijdse betrekkingen, georganiseerd in het ambt van studiemeester-opvoeder Internaat, ingericht op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar binnen het urenpakket zoals bedoeld in artikel 3, wordt vermenigvuldigd met 3,768 uur. Het product wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. »

Art. 6.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° 36 uren van 60 minuten : - studiemeester-opvoeder Internaat; - hoofdopvoeder; » 2° Er wordt een punt 1°/1 ingevoegd dat luidt als volgt : « 1°/1 36 tot 39 uren van 60 minuten : - maatschappelijk werker.»

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 februari 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^