Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 juni 2010
gepubliceerd op 20 juli 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2010203799
pub.
20/07/2010
prom.
04/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/04/2010203799/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JUNI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 24 april 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juni 2009;

Gelet op advies 46.901/1 van de Raad van State, gegeven op 16 juni 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Onder de groepen van de bevolking die thans niet op een evenredige wijze vertegenwoordigd zijn in het sociaal-economisch leven, vermeld in artikel 19, § 1, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, wordt verstaan de kansengroepen, vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling.

Art. 2.De volgende organisaties worden aangewezen als representatieve organisaties van de kansengroepen, vermeld in artikel 1 : 1° de VZW Forum van Etnisch-Culturele Minderheden, met zetel in Vooruitgangstraat 323/4, 1030 Brussel;2° het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, p/a VZW GRIP, Koningsstraat 136, 1000 Brussel.

Art. 3.De minister-president van de Vlaamse Regering, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juni 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

^