Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 juni 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de NV Stesud onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algemene erkenningsvoorwaarden voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma NV STERIA onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010007182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1991 houdende de vaststelling van de maandelijkse prestaties voor de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag van een werkend assessor en benoeming van een werkend assessor en van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige Kamer van de Federale raad van beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag van een werkend lid en benoeming van een werkend lid en van een plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2010 type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Fonds pour la Chirurgie cardiaque" type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Amicale des Infirmières en Santé communautaire de l'U.L.B."

decreet

type decreet prom. 04/06/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010203698 bron waalse overheidsdienst Interpretatieve omzendbrief betreffende de definitie van "gestationeerd vliegtuig" in artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Deinze aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010035458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Oudenaarde aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010203423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Master of Technology for Integrated Water Management" als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010203799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 augustus 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor loopbaandienstverlening

bericht

type bericht prom. 04/06/2010 pub. 09/06/2010 numac 2010000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010
^