Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 maart 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot voorlopige vaststelling van de wijze van vereffening van Vitare nv, met zetel te 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2

bron
vlaamse overheid
numac
2023031008
pub.
25/05/2023
prom.
03/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAART 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot voorlopige vaststelling van de wijze van vereffening van Vitare nv, met zetel te 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.53, zoals van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen; - het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, artikel 205, § 5 en § 7.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 februari 2023.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Dit besluit heeft betrekking op de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare, met ondernemingsnummer 0808.101.060, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2, 9800 Deinze. - De nv Vitare werd opgericht bij akte van 27 november 2008 als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk. - Op 20 januari 2009 vroeg de nv Vitare de Vlaamse Minister van Wonen om een erkenning als Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM). Bij gebrek aan een formele beslissing ten gronde van de minister, achtte Vitare zich, conform de regelgeving, stilzwijgend erkend. De minister en de VMSW deelden die mening niet. De minister meende dat de aanvraag nog niet ontvankelijk was. Krachtens een gerechtelijk vonnis op tegenspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 19 oktober 2012 (AR 2010/10115/A) werd Vitare met terugwerkende kracht tot 22 april 2009 erkend als SHM, "en dit zolang zij de erkenning daartoe behoudt". Tegen dit vonnis werd geen hoger beroep ingesteld. - In een dading, gesloten tussen Vitare, het Vlaamse Gewest en de VMSW en ondertekend op 27 maart 2013, werd vervolgens vastgelegd dat Vitare met ingang van 22 april 2009 als SHM dient te worden beschouwd, en dat Vitare vanaf 1 januari 2013 op eenzelfde wijze als elke andere SHM kon deelnemen aan de sociale woningmarkt. Deze dading werd op 29 maart 2013, en met verwijzing naar mededeling VR 2012 1412 MED.0581/1, meegedeeld aan de Vlaamse Regering (VR 2013 2903 MED.0165/1). - In 2013 kocht de SHM Vitare een aanzienlijk aantal gronden, ten belope van 49ha 86a 92ca, hoofdzakelijk van een vennootschap verbonden met haar hoofdaandeelhouder, de nv Matexi Group (thans nv Abacus Group). Die gronden, die voornamelijk in woonuitbreidingsgebieden lagen, werden gekocht voor een bedrag van ca. 35 miljoen euro. De SHM Vitare financierde die aankopen met leningen die ze aanging bij de VMSW. - De projecten van de SHM Vitare werden echter uiteindelijk niet gerealiseerd zoals vooropgesteld. In de loop van 2014 bleek het noodzakelijk om de SHM Vitare, gelet op de financieel zorgwekkende toestand die inmiddels was ontstaan op operationeel niveau, onder begeleiding te plaatsen van de zgn. Begeleidingscommissie. Op 28 september 2015 werd bovendien tussen de SHM Vitare, diens hoofdaandeelhouder de nv Matexi Group (thans nv Abacus Group), het Vlaamse Gewest en de VMSW een kaderovereenkomst afgesloten waarin afspraken werden vastgelegd omtrent de (her)financieringsvoorwaarden van de werkings- en projectkosten van Vitare tot en met 2019 en dit, met het oog op de vrijwaring van de continuïteit van Vitare. - Op 24 maart 2017 diende de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 4.79 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, een klacht in bij de gerechtelijke politie te Gent, wegens vermoedens van strafrechtelijke inbreuken bij de grondaankopen door de SHM Vitare en bij de werking van de SHM Vitare. - Op 27 april 2018 besliste een buitengewone algemene vergadering (BAV) van aandeelhouders om de SHM Vitare vroegtijdig te ontbinden met het oog op haar invereffeningstelling. Mr. Paul Van der Putten en Mr.

Pieter Wouters (advocatenkantoor Stibbe) werden door de BAV van SHM Vitare benoemd als vereffenaars. - Op 29 maart 2019 vorderde de procureur des Konings te Gent de instelling van een gerechtelijk onderzoek inzake de feiten en mogelijke strafrechtelijke inbreuken gelieerd aan de werking van de SHM Vitare en meer in het bijzonder de voornoemde grondaankopen. - Op 22 oktober 2019 stelde de VMSW zich burgerlijke partij bij de Onderzoeksrechter te Gent, en sloot zich op die manier aan bij het lopende gerechtelijk onderzoek teneinde schadevergoeding te verkrijgen voor de schade veroorzaakt door de gebeurlijke misdrijven. Op 23 oktober 2019 stelde daarnaast ook het Vlaamse Gewest zich burgerlijke partij in dit gerechtelijk onderzoek. - De SHM Vitare was op 31 december 2022 nog erkend als sociale huisvestingsmaatschappij. Tevens was Vitare op 31 december 2022 niet erkend als woonmaatschappij, conform artikel 205, § 2 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (hierna: `het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten'), noch is de erkenning als SHM van Vitare tijdelijk verlengd, conform artikel 205, § 3 van datzelfde decreet. - Overeenkomstig artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten verliezen sociale huisvestingsmaatschappijen die op 31 december 2022 niet erkend zijn als woonmaatschappij conform paragraaf 2 en waarvan de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij niet tijdelijk werd verlengd conform paragraaf 3, van rechtswege hun erkenning met ingang vanaf 1 januari 2023. Dit verlies van de erkenning heeft van rechtswege de ontbinding, vermeld in artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, tot gevolg. De aandeelhouders ontvangen, na de aanzuivering van het passief van de sociale huisvestingsmaatschappij, maximum de nominale waarde van hun werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de sociale huisvestingsmaatschappij zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng. Het vermogen dat daarna overblijft, gaat over op een of meer door de Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappijen. - Daarnaast bepaalt artikel 205, § 7 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten ook dat de sociale huisvestingsmaatschappijen die de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten erkend zijn conform de op die dag geldende erkenningsvoorwaarden, met behoud van de toepassing van artikel 205 tot en met 217 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, tot aan de afsluiting van hun vereffening onderworpen blijven aan de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zoals van toepassing de dag vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, met uitzondering van boek 6 van de voormelde codex. - Artikel 4.53, lid 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing de dag vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, op zijn beurt, bepaalt dat vanaf de dag van het verlies van de erkenning alle bevoegdheden om de sociale huisvestingsmaatschappij te besturen en te verbinden toegewezen worden aan een of meer door de Vlaamse Regering aangestelde vereffenaars. Die zijn bevoegd om alle maatregelen te nemen en alle daden van bestuur en beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor de overgang van het patrimonium van de ontbonden vennootschap op de aangewezen sociale huisvestingsmaatschappij. De Vlaamse Regering is uitdrukkelijk en met uitsluiting van elk vennootschapsorgaan bevoegd om de wijze van vereffening vast te stellen, het verslag van de door haar aangestelde vereffenaars te aanhoren en het afsluiten van de vereffening uit te spreken. Alleen de Vlaamse Regering is bevoegd om de vereffenaars te machtigen tot het stellen van alle daden die in de vereffeningsprocedure vereist zijn. - Ingevolge de voornoemde bepalingen van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten en de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, heeft de nv Vitare met ingang van 1 januari 2023 van rechtswege zijn erkenning als SHM verloren. - Dientengevolge heeft de Vlaamse Regering op 3 februari 2023 vereffenaars aangesteld en dat besluit per aangetekende zending betekend aan de nv Vitare, aan de vereffenaars die op 27 april 2018 werden aangesteld door de buitengewone algemene vergadering van de nv Vitare, alsook aan de vereffenaars die de Vlaamse Regering bij dat besluit van 3 februari 2023 heeft aangesteld. - Ingevolge de voornoemde bepalingen van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten en de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, komt het thans exclusief toe aan de Vlaamse Regering, met uitsluiting van elk vennootschapsorgaan, om de wijze van vereffening vast te stellen. Het zal daarbij tevens toekomen aan de Vlaamse Regering om het verslag van de door haar aangestelde vereffenaars te aanhoren en het afsluiten van de vereffening uit te spreken. Alleen de Vlaamse Regering is bevoegd om de door haar aangestelde vereffenaars te machtigen tot het stellen van alle daden die in de vereffeningsprocedure vereist zijn. - Wat betreft de vaststelling van de wijze van vereffening - zoals vermeld in artikel 4.53, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing de dag vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten - acht de Vlaamse Regering het aangewezen om deze wijze van vereffening tot nader order te beperken tot handelingen met een bewarend karakter, gelet op de diverse onzekere omstandigheden waarmee de vereffening van Vitare thans wordt geconfronteerd. Er bestaat immers nog geen duidelijkheid omtrent de omvang en uitkomst van het gerechtelijk onderzoek en de ingestelde strafvordering(en), over de omvang en uitkomst van de eventuele burgerrechtelijke vorderingen die verband zouden houden met de gebeurlijke onregelmatigheden bij de werking en de grondaankopen van de SHM Vitare, alsmede over de mogelijke impact van dergelijke eventuele vorderingen op de vereffening, en in het bijzonder op het eigendomsstatuut van de betrokken gronden en/of op de financiële situatie van Vitare. Een voorlopige vaststelling van de wijze van vereffening, waarbij de wijze van vereffening op een later tijdstip middels een bijkomend besluit van de Vlaamse Regering nader zal worden geregeld, is derhalve verantwoord gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens is het van publiek belang dat de publieke middelen die bestemd waren voor de sociale huisvesting, en die gebeurlijk op oneigenlijke wijze werden aangewend, gerecupereerd worden ten bate van de sociale doelstelling waarvoor ze waren bestemd.

In die optiek is het eveneens verantwoord dat de thans aangestelde vereffenaars onder meer gemandateerd worden om zich namens Vitare burgerlijke partij te stellen in de voornoemde strafprocedure, om desgevallend de nietigheid te vorderen van de overeenkomsten waarmee de gronden van de SHM Vitare destijds werden aangekocht, alsook om desgevallend middels een burgerlijke procedure een schadevergoeding te vorderen wegens de onregelmatigheden die zouden zijn voorgevallen bij de werking van de SHM Vitare en bij de grondaankopen door de SHM Vitare, telkens indien zulks een positieve impact kan hebben op het vereffeningssaldo van Vitare. - De door de Vlaamse Regering op 3 februari 2023 aangestelde vereffenaars en de aandeelhouders van Vitare, met uitzondering van het Vlaamse Gewest, werden middels aangetekende brieven, verzonden op 8 februari 2023, in kennis gesteld van het voornemen van de minister van Wonen om de Vlaamse Regering voor te stellen om een besluit te nemen waarin de bovenbeschreven wijze van vereffening wordt vastgesteld en waarin de bovenbeschreven mandaten worden verleend aan de aangestelde vereffenaars. Middels deze aangetekende brieven werd hen de mogelijkheid geboden om dienaangaande hun standpunt nuttig te doen kennen, en werden zij uitgenodigd om desgewenst hun schriftelijke opmerkingen te bezorgen binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende brieven. - Per brief van 20 februari 2023, ontvangen op 21 februari 2023, heeft Abacus Group NV (hierna: `Abacus'), aandeelhouder van Vitare, bij monde van diens raadslieden, haar schriftelijk standpunt bezorgd aan de minister van Wonen.

In deze brief stelt Abacus samengevat vooreerst dat artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten juncto artikel 4.53, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, geen bevoegdheid verleent aan de Vlaamse Regering om de wijze van vereffening van Vitare vast te stellen en/of om vereffenaars aan te stellen. Abacus meent dat Vitare namelijk reeds op de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten niet langer erkend was als sociale huisvestingsmaatschappij, vermits zij reeds op dat moment niet langer voldeed aan de geldende erkenningsvoorwaarden, mede gelet op de bepalingen van het decreet van 28 april 2017 (`performantiedecreet').

Tevens meent Abacus dat er sowieso thans geen sprake kan zijn van een ontbinding van rechtswege, overeenkomstig artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, aangezien Vitare reeds in 2018 rechtsgeldig werd ontbonden ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Vitare.

Voorts meent Abacus dat artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, geen bevoegdheid biedt aan de Vlaamse Regering om de wijze van vereffening van Vitare (voorlopig) vast te stellen, vermits die bepaling - zo meent Abacus - enkel de gevolgen regelt van de intrekking van de erkenning van een sociale huisvestingsmaatschappij, en niet van de ontbinding van rechtswege ervan.

Ten tweede stelt Abacus dat de Vlaamse Regering de rechtsgeldigheid van de beslissing tot ontbinding van Vitare in 2018 nooit heeft betwist, en dat de huidige ontbinding van rechtswege derhalve een machtsafwending uitmaakt, alsook indruist tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, en het verbod van retroactiviteit.

Ten derde stelt Abacus dat er sprake is van een onrechtmatig belangenconflict in hoofde van het Vlaamse Gewest, en dat het besluit van de Vlaamse Regering om vereffenaars aan te stellen, alsook de meegedeelde voornemens inzake de wijze van vereffening en inzake de mandaten voor de vereffenaars, dit belangenconflict illustreren.

Ten vierde, en tenslotte, stelt Abacus dat er hoe dan ook geen sprake was van gebeurlijke onregelmatigheden bij de aankoop van de gronden door Vitare.

Deze schriftelijke opmerkingen van Abacus zijn volgens de Vlaamse Regering niet van aard om de door de minister van Wonen voorgestelde maatregelen niet aan te nemen en/of te wijzigen.

Ten eerste kan Abacus niet worden gevolgd waar zij stelt dat Vitare op de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten niet langer erkend was als sociale huisvestingsmaatschappij. Vitare werd ingevolge het voornoemde vonnis op tegenspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 19 oktober 2012 (AR 2010/10115/A) vanaf 22 april 2009 erkend als sociale huisvestingsmaatschappij, "en dit zolang zij de erkenning daartoe behoudt". Vitare was zowel op de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten als op 31 december 2022 nog erkend als sociale huisvestingsmaatschappij.

Het gegeven dat Vitare op de voornoemde data gebeurlijk niet meer voldeed aan de geldende erkenningsvoorwaarden, impliceerde geenszins dat zij haar erkenning daardoor had verloren.

Sociale huisvestingsmaatschappijen verrichten een openbare dienst van publiek belang waarvoor een erkenning vereist is, en na het verkrijgen ervan blijven zij erkend zolang hun erkenning niet wordt ingetrokken door de Vlaamse Regering (met toepassing van artikel 4.51, lid 2 juncto artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten), dan wel zolang hun erkenning niet van rechtswege wordt ingetrokken ingevolge een uitdrukkelijke decretale bepaling.

Noch de Vlaamse Codex Wonen, noch enige andere decretale bepaling (incl. het `performantiedecreet'), bepaalt dat een sociale huisvestingsmaatschappij automatisch haar erkenning verliest wanneer zij niet (meer) voldoet aan de geldende erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 4.36, § 1, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten.

Uit het loutere gegeven dat artikel 205, § 1, eerste lid van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten bepaalt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen die de dag vóór de inwerkingtreding van dit decreet erkend zijn conform de op die dag geldende erkenningsvoorwaarden, die erkenning kunnen behouden tot uiterlijk 31 december 2022, "zolang ze aan die erkenningsvoorwaarden blijven voldoen", kan geenszins het tegendeel worden afgeleid. De voornoemde passage, waarin wordt gesteld dat de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen hun erkenning enkel kunnen behouden "zolang ze aan d[e geldende] erkenningsvoorwaarden blijven voldoen", beduidt louter dat de Vlaamse Regering onverkort de bevoegdheid behield om (met toepassing van artikel 4.51 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021) desgevallend de erkenning van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen in te trekken, indien zij in de periode voorafgaand aan 31 december 2022 niet meer voldeden aan de geldende erkenningsvoorwaarden. Tevens kan Abacus niet worden gevolgd waar zij stelt dat het gegeven dat Vitare reeds in 2018 door diens buitengewone algemene vergadering gemeenrechtelijk in ontbinding werd gesteld, thans een beletsel zou vormen voor de toepassing van artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, juncto artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021. Artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten betreft een publiekrechtelijke lex specialis - die enkel van toepassing is op de sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaamse Gewest - en die primeert op de toepassing van het gemeenrechtelijk vennootschapsrecht. Blijkens de heldere bewoordingen ervan, is artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten weldegelijk onmiskenbaar van toepassing op Vitare. Vitare kwalificeert immers als een sociale huisvestingsmaatschappij "die op 31 december 2022 niet erkend [is] als woonmaatschappij conform paragraaf 2" en evenmin een tijdelijke erkenning tot 30 juni 2023 heeft verkregen conform paragraaf 3 van artikel 205. Zodoende verloor Vitare overeenkomstig artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten met ingang vanaf 1 januari 2023 "van rechtswege" haar erkenning, hetgeen eveneens, overeenkomstig datzelfde artikel, "van rechtswege de ontbinding vermeld in artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit decreet, tot gevolg" heeft. Vitare is derhalve van rechtswege ontbonden, in de specifieke betekenis van artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, juncto artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten In dezelfde optiek valt niet in te zien - zoals Abacus betoogt - waarom artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, enkel de gevolgen zou regelen van een intrekking van een erkenning die wordt opgelegd als een sanctie, en niet de gevolgen zou regelen van een intrekking van rechtswege van een erkenning. Zoals reeds werd gesteld, bepaalt artikel 205, § 5 immers expliciet dat het verlies van de erkenning van rechtswege de ontbinding, vermeld in artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, tot gevolg heeft. In dezelfde zin, observeerde ook het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 155/2022 van 24 november 2022 (overw. B.7.2): "Door in artikel 205, § 5, van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten te bepalen dat een sociale huisvestingsmaatschappij die op een welbepaalde datum niet erkend is als woonmaatschappij, van rechtswege haar erkenning verliest en dat het verlies van die erkenning van rechtswege de ontbinding, vermeld in artikel 4.53 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van kracht vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, tot gevolg heeft, is de decreetgever regelgevend opgetreden met betrekking tot de maatregel van ontbinding van rechtswege en dit meer specifiek in het kader van de overgangsregeling waarin hij heeft voorzien." De van rechtswege ontbinding van Vitare betreft met andere woorden de uitvoering van een lex specialis die als overgangsmaatregel is aangenomen door de gewestelijke decreetgever.

Ten tweede, kan Abacus niet worden gevolgd waar zij stelt dat de uitoefening door de Vlaamse Regering van de bevoegdheden van artikel 4.53, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, ter zake een machtsafwending zou uitmaken vanwege de Vlaamse Regering. De toepassing van het voornoemde artikel 4.53 op Vitare wordt immers expliciet opgelegd door artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, en dit betreft zodoende een gebonden bevoegdheid in hoofde van de Vlaamse Regering. Evenmin valt in te zien hoe er sprake zou kunnen zijn van een schending van enige algemene beginselen van behoorlijk bestuur, nu de Vlaamse Regering niet over een discretionaire bevoegdheid beschikte om het voornoemde artikel 4.53 al dan niet toe te passen. Ook kan Abacus bezwaarlijk stellen dat de toepassing van het voornoemde artikel 4.53 onvoorzienbaar was en/of haar legitieme verwachtingen frustreert, nu de toepassing ervan voortvloeit uit de heldere bewoordingen van een decretale bepaling (artikel 205, § 5) die reeds in voege is sinds 20 september 2021. Voorts is er geen sprake van enig retroactief effect ten aanzien van de gemeenrechtelijke beslissing tot ontbinding die in 2018 werd genomen door de buitengewone algemene vergadering van Vitare, vermits de intrekking van rechtswege van de erkenning van Vitare slechts uitwerking heeft vanaf 1 januari 2023 en vermits het voorliggend besluit slechts uitwerking heeft vanaf de dag van de betekening ervan, en dit slechts voor het toekomende.

Ten derde, kan Abacus niet worden gevolgd waar zij stelt dat er ter zake sprake is van een onrechtmatig belangenconflict in hoofde van het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest treedt in alle gevallen en in alle hoedanigheden enkel op ter behartiging van het publiek belang - en meer in het bijzonder ter vrijwaring en bevordering van het recht op wonen - en dit, zowel bij de toepassing van de dwingende decretale bepalingen inzake wonen door de Vlaamse Regering, als in haar hoedanigheid van aandeelhouder van sociale huisvestings-maatschappijen, daarbij vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering. Het aandeelhouderschap in sociale huisvestingsmaatschappijen is voor het Vlaamse Gewest louter een instrument van het woonbeleid, zoals geformuleerd in deel 2 van de Vlaamse Codex Wonen. Artikel 4.38 van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, stipuleert immers dat "de Vlaamse Regering [...] het recht [heeft] om bij de erkenning, fusie of omvorming van een sociale huisvestingsmaatschappij namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappij." Zowel in het kader van de vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest als aandeelhouder, als bij de uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen, neemt de Vlaamse Regering éénzelfde oogmerk in acht, met name de publieke doelstellingen van het woonbeleid, inclusief het zuinigheidsbeginsel en de correcte besteding van de publieke middelen die bestemd zijn voor de sociale huisvesting.

Ten vierde, vormt de bewering van Abacus dat er geen sprake was van "gebeurlijke onregelmatigheden" bij de aankoop van de gronden door Vitare evenmin een afdoende reden om af te zien van de door de minister van Wonen voorgestelde bewarende maatregelen. Integendeel.

Een gerechtelijk onderzoek is lopende waarin zowel het Vlaamse Gewest als de VMSW zich in oktober 2019 hebben gesteld als burgelijke partij.

Zoals reeds nader werd toegelicht, wordt de vereffening van Vitare, mede gelet op de hangende strafvordering(en), geconfronteerd met diverse onzekere omstandigheden. De door de minister van Wonen voorgestelde bewarende maatregelen zijn - zoals reeds werd toegelicht - derhalve redelijkerwijze aangewezen in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel alsook ter vrijwaring van de publieke middelen die bestemd zijn voor de sociale huisvesting. Ten overvloede stelt de Vlaamse Regering vast dat Abacus in diens brief van 20 februari 2023 onder meer voorwendt dat de aankoop door Vitare van de reeds genoemde gronden voortvloeide uit de dading van 27 maart 2013, gesloten tussen Vitare, het Vlaamse Gewest en de VMSW, en dat deze dading een uitdrukkelijke verplichting omvatte voor het Vlaamse Gewest en de VMSW om actief mee te werken aan de verwezenlijking van het project "Vitare". Deze stelling is niet correct. De bewuste dading bevatte - wat betreft de toekomstige activiteiten van Vitare - enkel een intentieverklaring vanwege Vitare om in een bepaald aantal gemeenten, opgesomd in een bijlage bij de dading, op korte termijn activiteiten te ontplooien. Het in de bijlage van de dading opgesomde aantal locaties was louter indicatief en behelsde geen concrete of verregaande verplichtingen in hoofde van het Vlaamse Gewest of de VMSW betreffende deze indicatieve lijst van sociale wooninitiatieven of de realiseerbaarheid ervan, temeer aangezien de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij impliceert dat men aanvaardt dat men optreedt binnen een sterk gereguleerd werkveld, en dat de betrokken actoren niet buiten het regelgevend kader kunnen optreden. Vandaar werd in de Mededeling van de dading aan de Vlaamse Regering (document nr. 2013 2903 MED.0165/1) destijds ook nadrukkelijk gesteld: "Over het - juridisch vaststaand want herhaaldelijk bevestigd door het Grondwettelijk Hof - feit bv. dat een SHM, door de erkenning, als een functionele of zelfs organieke openbare dienst wordt beschouwd, of, dat een SHM als instrument van het gewestelijk huisvestingsbeleid wordt beschouwd die de financiële en juridische gevolgen daarvan moet ondergaan - kan niet onderhandeld worden en kan ook geen dading gemaakt worden." Het voorgaande werd bovendien ook reeds bevestigd in het rapport van het Rekenhof van 24 september 2019 (Vlaams Parlement, 37 (2019-2020), nr1.), waarin (onder meer) werd onderlijnd: (p. 18) "De dading verwees ook naar een bijlage met een indicatieve lijst van gemeenten waarin Vitare op korte termijn (uitvoeringsprogramma 2014-2015) sociale huisvestingsinitiatieven wilde ontplooien. Deze lijst was niet limitatief en impliceerde geen verbintenis van Vitare.

Zij bestreek alle provincies van het gewest en spreidde zich over 22 gemeenten uit. De initiatieven betroffen 1.842 woningen, waarvan 42 in stedelijk gebied. Vitare wilde dus inderdaad in het volledige Vlaamse Gewest opereren"; (p. 31) "Hoewel een uitvoering te goeder trouw van de dading een zekere welwillendheid van de VMSW vereiste, toch zeker ten aanzien van enkele grondaankopen en projecten, hield dat geen verplichting in alle leningaanvragen van Vitare zonder meer toe te staan, ook niet voor de projecten opgenomen in de bijlage aan de dading"; (p. 33) "De dading hield voor de VMSW geen verplichting in alle leningaanvragen goed te keuren, ook niet voor de projecten die de dading in haar bijlage vermeldde. Voor enkele grondaankopen en projecten kon wel een zekere welwillendheid ten gevolge van de dading verwacht worden." - Per brief van 22 februari 2023, hebben daarnaast ook de door de Vlaamse Regering op 3 februari 2023 aangestelde vereffenaars (hierna: `de vereffenaars') hun schriftelijk standpunt bezorgd aan de minister van Wonen.

In deze brief stellen de vereffenaars samengevat ten eerste dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat de wijze van vereffening in eerste instantie zou worden beperkt tot handelingen met een bewarend karakter. Zij geven aan dat er op vereffenaars sowieso ook courante taken rusten die voorvloeien uit wettelijke, statutaire of reglementaire voorschriften - zoals informatieplichten (onder andere naar de schuldeisers toe), boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke verplichtingen en taken die voortvloeien uit een goed beheer en instandhouding van het vermogen - en waarvan de nakoming een bepaalde autonomie in hoofde van de vereffenaars veronderstelt.

Verder merken de vereffenaars op dat er voor een beperkt aantal gronden afhangende van de vereffening ernstige interesse vanwege kandidaat-kopers uit de publieke en/of private sector lijkt te bestaan. Concrete prijsonderhandelingen werden nog niet opgestart, maar het lijkt de vereffenaars wel de moeite om deze pistes verder te onderzoeken.

Ten tweede zien de vereffenaars in principe geen reden om de opdracht te weigeren om welbepaalde rechtsvorderingen in te stellen, casu quo om zich namens Vitare burgerlijke partij te stellen in de lopende strafprocedure, in zoverre zou blijken dat zij in hun hoedanigheid als vereffenaars handelend in opdracht van de Vlaamse Regering niet geconflicteerd zijn om zulke handelingen te stellen, gelet op hun eerdere aanstelling in 2018 door de aandeelhouders van Vitare als minnelijke vereffenaars. Mocht evenwel ten aanzien van de vereffenaars een conflictsituatie worden ingeroepen dewelke niet kan worden geremedieerd, en die zou verhinderen om bepaalde rechtstreekse rechtsvorderingen in te stellen, dan zouden de vereffenaars vrijblijvend willen voorstellen dat zij de bevoegdheid krijgen om die welbepaalde taak of daaraan gerelateerde taken te delegeren aan een of meerdere ad hoc vereffenaars om zulke taken te stellen in naam van de Vlaamse Regering, en onder voorbehoud van nadere instructies van de Vlaamse Regering.

Deze schriftelijke opmerkingen van de vereffenaars zijn volgens de Vlaamse Regering niet van aard om de door de minister van Wonen voorgestelde maatregelen niet aan te nemen en/of te wijzigen.

Ten eerste kunnen de vereffenaars worden bijgetreden waar zij stellen dat er op hen sowieso ook courante taken rusten die voortvloeien uit hun wettelijke, statutaire en reglementaire verplichtingen - weze het, dat daarbij telkens moet worden nagegaan welke lex specialis primeert, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Codex Wonen en diens uitvoeringsbesluiten - en dat dergelijke taken inderdaad een zekere autonomie veronderstellen in hoofde van de vereffenaars. Een dergelijke observatie strookt met artikel 4.53, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, waarin wordt bevestigd dat de door de Vlaamse Regering aangestelde vereffenaars hoe dan ook onder meer bevoegd zijn om "alle maatregelen" te nemen en "alle daden van bestuur en beschikking" te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht, met dien verstande dat alleen de Vlaamse Regering bevoegd is om de wijze van vereffening vast te stellen, om het verslag van de vereffenaars te aanhoren, om het afsluiten van de vereffening uit te spreken en om de vereffenaars te machtigen tot het stellen van alle daden die in de vereffeningsprocedure vereist zijn.

Wat betreft de mogelijke interesse van potentiële kandidaat-kopers voor bepaalde gronden, ziet de Vlaamse Regering er geen bezwaar tegen dat de vereffenaars deze piste verder onderzoeken en eventueel verkennende gesprekken aanknopen en/of informatie inwinnen - ter voorbereiding van een volgende fase van de vereffening. Wel acht de Vlaamse Regering het niet opportuun om reeds daden van beschikking te stellen, gelet op de diverse onzekere omstandigheden waarmee de vereffening van Vitare thans wordt geconfronteerd, en die hierboven reeds werden uiteengezet. De Vlaamse Regering ziet derhalve in de mogelijke interesse van eventuele potentiële kandidaat-kopers (nog) geen afdoende reden om de wijze van vereffening reeds uit te breiden van handelingen met een bewarend karakter naar de mogelijkheid tot het stellen van (welbepaalde) daden van beschikking. De Vlaamse Regering acht het redelijkerwijze prioritair om enerzijds eerst afdoende helderheid te verkrijgen omtrent de mogelijke impact van de strafvordering(en) en de reeds genoemde eventuele burgerrechtelijke vorderingen op het eigendomsstatuut van de betrokken gronden en/of op de financiële situatie van Vitare, en om anderzijds Vitare de gelegenheid te geven om zelf de nodige vorderingen in te stellen, telkens indien zulks een positieve impact kan hebben op het vereffeningssaldo van Vitare.

Ten tweede neemt de Vlaamse Regering nota van het gegeven dat de vereffenaars zich in principe niet verzetten tegen de toekenning van het door de minister van Wonen voorgestelde mandaat om zich desgevallend namens Vitare burgerlijke partij te stellen in de reeds genoemde strafprocedure, om desgevallend de nietigheid te vorderen van de overeenkomsten waarmee de gronden van de SHM Vitare destijds werden aangekocht, alsook om desgevallend middels een burgerlijke procedure een schadevergoeding te vorderen wegens de onregelmatigheden die zouden zijn voorgevallen bij de werking van de SHM Vitare en bij de grondaankopen door de SHM Vitare, telkens indien zulks een positieve impact kan hebben op het vereffeningssaldo van Vitare.

Daarbij ziet de Vlaamse Regering niet in hoe de eerdere hoedanigheid van de vereffenaars - als vereffenaars aangesteld door de buitengewone algemene vergadering van Vitare - eventueel ingeroepen zou kunnen worden als een conflictsituatie dewelke de vereffenaars thans zou verhinderen om de voornoemde rechtsvordering(en) in te stellen tegen derde-rechtspersonen die onderscheiden zijn van de rechtspersoon Vitare, bijvoorbeeld tegen de rechtspersoon van wie Vitare de betrokken gronden heeft gekocht en/of tegen één van de aandeelhouders van Vitare. Ingevolge de aanstelling van de vereffenaars door de Vlaamse Regering op grond van het voornoemde artikel 4.53, tweede lid, werden "alle" bevoegdheden om Vitare te besturen en te verbinden toegewezen aan deze vereffenaars, en is het vorige vereffeningsmandaat van de vereffenaars - hen toegekend door de buitengewone algemene vergadering van Vitare en de gemeenrechtelijke vennootschapswetgeving - volledig uitgedoofd. Er bestaat zodoende geen `overlapping' tussen het vorige en het huidige vereffeningsmandaat van de vereffenaars die een conflictsituatie zou kunnen doen rijzen. Tevens is het van belang om te benadrukken dat het vorige vereffeningsmandaat van de vereffenaars uitsluitend werd uitgeoefend namens de rechtspersoon Vitare als dusdanig, en niet in opdracht van de individuele aandeelhouders persoonlijk. Ook het huidige vereffeningmandaat dient te worden uitgevoerd ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de rechtspersoon Vitare, dat beantwoordt aan de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid, met dien verstande dat thans enkel de Vlaamse Regering "met uitsluiting van elk vennootschapsorgaan" bevoegd is om de vereffenaars aan te stellen, om de wijze van vereffening vast te stellen, om het verslag van de vereffenaars te aanhoren en om de afsluiting van de vereffening uit te spreken. Aangezien de entiteiten die in het verleden handelden als orgaan van Vitare daarbij het maatschappelijk doel van Vitare (dat zich inschrijft in het publiek belang) dienden te behartigen - net zoals de Vlaamse Regering dit ook heden beoogt te doen bij de vaststelling van de vereffeningswijze - kan het vorige vereffeningsmandaat van de vereffenaars geen beletsel vormen voor deze vereffenaars om thans namens Vitare bepaalde procedurele vorderingen in te stellen, indien zulks een positieve impact kan hebben op het vereffeningssaldo van Vitare, hetgeen dienstig is voor de behartiging van zowel het maatschappelijk doel als het vereffeningsdoel van Vitare. Te meer daar de vereffenaars het vennootschapsbelang moeten dienen, en niet slechts de belangen van één individuele aandeelhouder (zijnde Abacus).

Verder wordt ook in dit kader herhaald dat artikel 205, § 5 van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten een publiekrechtelijke lex specialis betreft - die enkel van toepassing is op de sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaamse Gewest - en die primeert op de toepassing van het gemeenrechtelijk vennootschapsrecht.

Ten overvloede dient te worden opgemerkt dat het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst en het publiekrechtelijk karakter van het vereffeningsmandaat van de vereffenaars sowieso impliceert dat de vereffenaars (net zoals de Vlaamse Regering) niet kunnen worden belet om de aan hen toegekende opdrachten uit te voeren. Gelet op het voorgaande en gelet op de verplichting van de vereffenaars om hun mandaat persoonlijk uit te voeren, ziet de Vlaamse Regering dan ook thans geen afdoende reden om reeds proactief aan de vereffenaars een bevoegdheid te verstrekken om welbepaalde taken te delegeren aan meerdere (andere) ad hoc vereffenaars, en dat, onder voorbehoud van nadere instructies van de Vlaamse Regering. Een dergelijke optie lijkt in de gegeven omstandigheden integendeel in te gaan tegen de efficiënte afhandeling van de vereffening van Vitare, met inbegrip van het publieke oogmerk - dat mede inherent is aan het maatschappelijk doel van Vitare - om de publieke middelen die bestemd waren voor de sociale huisvesting, en die gebeurlijk op oneigenlijke wijze werden aangewend, te recupereren ten bate van de sociale doelstelling waarvoor ze waren bestemd. - Met overeenkomstige toepassing van artikel 4.53, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing de dag vóór de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt het voorliggend besluit betekend aan de nv Vitare en zal dit besluit uitwerking hebben vanaf de dag van de betekening ervan. Met het oog op de publiciteit en tegenwerpelijkheid ervan, wordt dit besluit tevens betekend aan de aandeelhouders van Vitare, met uitzondering van het Vlaamse Gewest, en wordt het bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Tegen het voorliggend besluit kan binnen de geijkte termijn een beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De wijze van vereffening van Vitare wordt tot nader order beperkt tot handelingen met een bewarend karakter. De nadere modaliteiten van de wijze van vereffening zullen op een later tijdstip worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

De vereffenaars, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2023 tot aanstelling van vereffenaars van Vitare nv, met zetel te 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2, worden gemandateerd om zich in voorkomend geval namens Vitare burgerlijke partij te stellen in de strafprocedure waarvan het gerechtelijk onderzoek gekend is bij onderzoeksrechter Tom Van den Hende te Gent onder dossiernummer 2019/061 en bij het Openbaar Ministerie onder het systeemnummer GE.17RG13776 en het notitienummer GE.21.F1.5152-2017, alsook om desgevallend de nietigheid te vorderen van de overeenkomsten waarmee de gronden van SHM Vitare werden aangekocht, alsook om middels een burgerlijke procedure een schadevergoeding te vorderen wegens de onregelmatigheden die zouden zijn voorgevallen bij de werking van de SHM Vitare en bij de grondaankopen door de SHM Vitare, telkens indien zulks een positieve impact kan hebben op het vereffeningssaldo van Vitare.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid, maakt dit besluit bekend in het Belgisch Staatsblad en betekent het aan Vitare en aan de aandeelhouders van Vitare, met uitzondering van het Vlaamse Gewest.

Art. 3.De belanghebbenden aan wie dit besluit werd betekend kunnen tegen dit besluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring en, in voorkomend geval, een vordering tot schorsing instellen binnen zestig dagen na de betekening van dit besluit. Daarvoor moet een verzoekschrift aangetekend verstuurd worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of ingediend worden volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubrieken "e-procedure" en "procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

Alle overige belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring en, in voorkomend geval, een vordering tot schorsing instellen binnen zestig dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Daarvoor moet een verzoekschrift aangetekend verstuurd worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of ingediend worden volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubrieken "e-procedure" en "procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 maart 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^