Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023042035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 januari 2023 zijn benoemd : LEOPOLDSORDE Ridder De heer Nicolas Surdiacourt Assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Hij neemt zijn rang in de Orde i De heer Bernard Wilkin Werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023042051 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 is benoemd : KROONORDE OFFICIER De heer Philippe Wéry Adviseur bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 apri type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023091305 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand mei 2023 is samengesteld als volgt : Index A (schatkis(...) type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de notarisbedienden geregistreerd op 20 februari 1989 onder het nummer 22088/CO/216 type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de arbeidsorganisatie en de stabiliteit van de uurroosters, goedgekeurd ter uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 23 december 2021 voor de Brusselse non-profitsector type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de aanvullende bijdrage voor opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven - bedrag, inningswijze en gebruik type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023201785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke compenserende premie aan de werknemers van het Waalse Gewest die 55 jaar en ouder zijn en op wie de maatregel van de collectieve arbeidstijdvermindering van toepassing is die is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2022

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023030588 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende benoeming van Gaelle VALCKE in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 28/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023042395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 17/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023202160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023041790 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2023 van 11 april 2023 Rolnummers 7638, 7644, 7656, 7683, 7698 en 7701 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 6 en 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 mei 2021 « tot wijziging van het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023031008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot voorlopige vaststelling van de wijze van vereffening van Vitare nv, met zetel te 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/05/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023042394 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de andere betaalwijzen van de gezinsbijslagen

bericht

type bericht prom. 14/04/2023 pub. 25/05/2023 numac 2023202408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2023, van de jaarbedragen bedoeld in artikel 86, eerste lid, vijfde en zesde streepje van de programmawet van 28 juni 2013 type bericht prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202528 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 april 2023, is beroep tot verni Die zaak is ingeschreven onder nummer 7981 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutil(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202566 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Osiris Dossierbeheerders (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ283 Solliciteren kan tot en met 09/06/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functie(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202758 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders ontwikkelingssamenwerking (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ386 Solliciteren kan tot en met 14/06/2023 via www.talent.brussels. De ge(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023041813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 8 mei 2023 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Mededeling. - Federale Adviesraad voor Ouderen De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Inleiding Het ouderenbeleid staat al enkele jaren in het middelpunt van de actualiteit. Een overlegorgaan waarin de betrokken perso De huidige leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen werden benoemd bij koninklijk besluit van (...)

document

type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023041584 bron brussels hoofdstedelijk gewest Hernieuwing van het mandaat van Adjunct-Directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 septembre 2022, werd het mandaat van Mevrouw Barb(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023041877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2021-2027 - AMIF: Open projectoproep opvang 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot een doeltreffend beheer van Het AMIF zal bijdragen aan volgende specifieke doelstellingen: a) versterken en ontwikkelen van(...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202448 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Hoofdgriffier bij de bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BFG23034 De medewerkers die voldoen aa(...) Solliciteren kan tot 08/06/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: - Hoofdgriffiers voor de vredegerechten van het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BNG23041 De medewerkers die voldoen (...) Solliciteren kan tot 08/06/2023.. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmidd(...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202603 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde: Attachés strategische coördinatie voor het parket Halle-Vilvoorde (m/v/x). - Selectienummer : BNG23045 De medewerkers worden door hun pe(...) Solliciteren kan tot 08/06/2023 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202662 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders in welzijn gegevensanalyse en modellering (niveau A1) voor FOD Beleid en Ondersteuning (Empreva). - Selectienummer: AFG23131 Solliciteren kan tot en met 08/06/2023 via www.werkenvoor.be.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202817 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertaler (niveau A1) voor Urban.brussels. - Selectienummer: REQ294 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 6 maanden geldig. (...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs - welzijn op het werk: gespecialiseerd in arbeidsveiligheid (niveau A2) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG23126 Deze select(...) Er zijn 14 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de(...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202818 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers (niveau A1) voor Perspective.brussels. - Selectienummer: REQ301 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2023. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 6 maand geldig. (...) type document prom. -- pub. 25/05/2023 numac 2023202835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en Limburg (m/v/x). - Selectienummer: BNG23047 De medewerkers die vo(...) Solliciteren kan tot 08/06/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)
^