Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 06 november 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer

bron
vlaamse overheid
numac
2015036299
pub.
06/11/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015036299/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014035495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer sluiten tot regeling van het archiefbeheer


De Vlaamse Regering, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 11, § 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014035495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer sluiten tot regeling van het archiefbeheer;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 juni 2015;

Gelet op advies nummer 57.954/1/V van de Raad van State, gegeven op 1 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014035495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer sluiten tot regeling van het archiefbeheer worden de woorden "uit maximaal tien effectieve en tien plaatsvervangende leden" vervangen door de woorden "uit maximaal tien effectieve leden en uit een groep van plaatsvervangers. Het aantal leden van die groep is minimaal een derde van het aantal effectieve leden".

Art. 2.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt na de tweede zin de volgende zin toegevoegd: "De Vlaamse Regering kan de groep van plaatsvervangers aanvullen met bijkomende plaatsvervangers als de goede werking van de selectiecommissie dat vereist." 2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "Als een lid zijn mandaat voortijdig beëindigt, wijst de minister een lid uit de groep van plaatsvervangers aan als effectief lid.Die voltooit de lopende mandaatperiode van zijn voorganger. De minister deelt elke aanstelling van een plaatsvervangend lid tot effectief lid mee aan de Vlaamse Regering".

Art. 3.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de woorden `waaraan zij deelnemen' toegevoegd tussen `vergadering' en `recht';2° in § 3, 2° wordt het cijfer "18" vervangen door het cijfer "17"; 2° in § 3 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° een gezamenlijke vergadering van alle voorzitters.".

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie en de infolijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^