Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 mei 2022
gepubliceerd op 18 augustus 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022041243
pub.
18/08/2022
prom.
12/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20 ;

Gelet op het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur, artikel 8, § 1, tiende lid ;

Gelet op de « gendertest » van 27 januari 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 januari 2022 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 maart 2022 ;

Gelet op het advies nr. 71.286/4 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Op aanvraag van de voorzitter of van elk lid en na de betrokken persoon te hebben gehoord, kan de Commissie in de volgende gevallen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden de Regering voorstellen het mandaat van de voorzitter of van elk lid vooraf te beëindigen : 1° indien hij de waardigheid van zijn ambt aantast;2° indien hij het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen niet naleeft of vertrouwelijke documenten verspreidt waartoe hij toegang heeft in de uitvoering van zijn mandaat;3° indien hij aan de beraadslagingen van de Commissie deelneemt terwijl hij zich in de situatie bedoeld in artikel 6 bevindt;4° indien hij niet aan drie opeenvolgende vergaderingen van de Commissie deelneemt zonder deze afwezigheden te kunnen rechtvaardigen. ».

Art. 2.In artikel 5, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « voltooit zijn plaatsvervanger de ambtstermijn » vervangen door de woorden « voltooit zijn plaatsvervanger of een nieuw werkend lid aangesteld door de Regering zijn mandaat. Het mandaat van het nieuw mogelijk lid is hernieuwbaar overeenkomstig artikel 4. ».

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2022.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op « Wallonie Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN

^