Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de toekenning van een premie aan sommige personeelsleden van de directie van het centrum voor elektronisch toezicht van de algemene administratie van de Justitiehuizen ter uitvoering van de sectorale overeenkomst 2021-2022

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040963
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de toekenning van een premie aan sommige personeelsleden van de directie van het centrum voor elektronisch toezicht van de algemene administratie van de Justitiehuizen ter uitvoering van de sectorale overeenkomst 2021-2022


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervormingen der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op de "gendertest" van 10 november 2021, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 19 november 2021;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 9 december 2021;

Gelet op protocol nr. 553 van het Sectorcomité XVII, gesloten op 1 februari 2022;

Gelet op het advies nr. 71.111/2 van de Raad van State, uitgebracht op 16 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de personeelsleden van het mobiele team van de directie van het Centrum voor elektronisch toezicht bij de uitvoering van hun opdrachten aan talrijke risicofactoren zijn blootgesteld;

Dat zij in werkelijkheid, individueel, een opdracht moeten uitvoeren die hen kan blootstellen aan agressief gedrag van de rechtzoekenden, dat dit feit naast het voor de hand liggende risico van lichamelijk letsel ook een emotionele lading genereert die verband houdt met de vrees voor een dergelijke situatie;

Dat zij zich voor hun ambt ook op plaatsen moeten begeven waar niet kan worden gegarandeerd dat deze volledig reinig zijn en dit een zeker risico voor hun gezondheid met zich meebrengt;

Dat, zoals voor andere personeelscategorieën, inzonderheid het personeel van overheidsinstellingen voor jeugdbescherming dat opvoedkundige, pedagogische of toezichthoudende opdrachten verricht ten aanzien van jongeren, bij het geldelijk statuut van het personeel van het mobiele team rekening moet worden gehouden met de risicofactoren waarmee dit personeel wordt geconfronteerd;

Op de voordracht van de minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een jaarlijkse toelage van 920,48 euro wordt toegekend aan de personeelsleden die werkzaam zijn in het mobiele team van de directie van het centrum voor elektronisch toezicht van de algemene administratie van de justitiehuizen.

Het bedrag van deze toelage is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de procedures die zijn vastgesteld bij de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot instelling van een systeem om het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk te koppelen aan bepaalde uitgaven in de overheidssector, door toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor de betaling van de salarissen. Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

De toelage wordt maandelijks, op vervallen termijn, per twaalfde uitbetaald.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2022.

Art. 3.De minister bevoegd voor ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De minister-president, P.-Y. JEHOLET De minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en Toezicht op WBE, F. DAERDEN

^