Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 december 2021
gepubliceerd op 24 januari 2022

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040025
pub.
24/01/2022
prom.
23/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005, 12 juli 2012 en 30 juni 2016;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de kamers van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de algemene ambtenaren en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78 ;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het niet-confessioneel secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015, 1 september 2016, 25 juli 2018 en 23 januari 2020;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groepen van de inrichtende machten en van de groepen van het personeel van het niet-confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakbondsorganisatie vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de ambtstermijn van de huidige leden van de kamer van beroep is verstreken en dat het derhalve noodzakelijk is de samenstelling van de kamer te vernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de kamer van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs worden benoemd : als werkende leden en plaatsvervangende leden, die de inrichtende machten in het niet-confessionele vrij onderwijs vertegenwoordigen :

Werkend

1ste plaatsvervangend

2de plaatsvervangend

Mevrouw Sylvie MATIS

De heer Yves DECHEVEZ

Mevrouw Françoise GUILLAUME

De heer Michel BETTENS

De heer Raymond VANDEUREN

Mevrouw Claire DEMARETS

De heer Stephan DE LIL

Mevrouw Catherine LECLERCQ

De heer Marc CHARLIER

De heer Benoît DANGRIAU

De heer Alain CARON

De heer Jean-Marc HOUYOUX

De heer Jean-Marie CAPOUILLEZ

De heer Frédéric COLLINET

De heer Joël HURARD


als werkende leden en plaatsvervangende leden, die de representatieve organisaties vertegenwoordigen van het personeel in het niet-confessionele vrij onderwijs, aangesloten bij een vakbondsorganisatie die vertegenwoordigd is in de Nationale Arbeidsraad:

Werkend

1ste plaatsvervangend

2de plaatsvervangend

De heer David REYNAERT

Mevrouw Emilie HANSENNE

Mevrouw Marie LAUSBERG

De heer Michel HORENBEEK

De heer Fabrice ALTES

De heer Emmanuel FAYT

De heer Mathieu MASINI

Mevrouw Magali MOYART

De heer Pascal LAEN

De heer Thierry COMPERE

Mevrouw Isabelle NOCERA

De heer Yves BRACONNIER

De heer Marc MANSIS

Mevrouw Naéma GUERMACHE

Mevrouw Elisabete PESSOA


Art. 2.Het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015, 1 september 2016, 25 juli 2018 en 23 januari 2020, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

In afwijking van het vorige lid behouden de op die datum reeds bijeengekomen kamers van beroep de samenstelling die zij op het ogenblik van hun bijeenroeping hadden.

Brussel, 23 december 2021.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De waarnemend adjunct-directeur-generaal, J. MICHIELS

^