Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 maart 2015
gepubliceerd op 30 april 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029167
pub.
30/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005 en van 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het niet-confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd wordt op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep tot hun einde zijn gekomen en dat het dus noodzakelijk wordt de samenstelling ervan te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs, hierna "de Raad van beroep" : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten in het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen :

Werkende leden

Eerste plaatsvervangende leden

Tweede plaatsvervangende leden

de heer Michel BETTENS;

Mevr. Claire DESMARETS;

Mevr. Sophie BERTRAND;

Mevr. Valérie LEONET; de heer Ghislain MARON.

de heer Raymond VANDEUREN; de heer Marc GUIOT; de heer Jeremy PHILIPPE; de heer Jean-Marie CAPOUILLEZ; de heer Gil-Olivier DUMONT.

de heer Etienne VAN ASSCHE;

Mevr. Hélène GUTT; de heer Dominique PAQUOT;

Mevr. Martine DEMUYLDER;

Mevr. Barbara DEMARCHE.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen die de personeelsleden van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad :

Werkende leden

Eerste plaatsvervangende leden

Tweede plaatsvervangende leden

Mevr. Marie-Claire PIRENNE;

Mevr. Rita DE HOLLANDER; de heer Thierry COMPERE;

Mevr. Marie-Thérèse ANDRE; de heer Jean-François GHYS.

de heer Bernard DE COMMER; de heer Eric BOONEN; de heer Alex DUQUENE; de heer Raymond MARCHAND; de heer Jacques MORISOT.

de heer Joan LISMONT;

Mevr. Paule ANNOYE;

Mevr. Joëlle SILIEN; de heer Hugues WEILAND;

Mevr. Bénédicte WENIN.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 26 maart 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^