Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 maart 2015
gepubliceerd op 21 april 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029166
pub.
21/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005 en 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2012;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het niet-confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd wordt op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep tot hun einde zijn gekomen en dat het dus noodzakelijk wordt de samenstelling ervan te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, hierna "de Raad van beroep" : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten in het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen :

Werkende leden

Eerste plaatsvervangende leden

Tweede plaatsvervangende leden

Mevr Sylvie MATIS; de heer Michel BETTENS; de heer Stephan DE LIL; de heer Benoît DANGRIAU; de heer Jean-Marie CAPOUILLEZ.

de heer Yves DECHEVEZ; de heer Raymond VANDEUREN;

Mevr Catherine LECLERCQ; de heer Alain CARON; de heer Frédéric COLLINET. Mevr Françoise GUILLAUME;

Mevr Claire DEMARETS; de heer Marc CHARLIER; de heer Jean-Marc HOUYOUX; de heer Joël HURARD.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen die de personeelsleden van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad :

Werkende leden

Eerste plaatsvervangende leden

Tweede plaatsvervangende leden

Mevr Annie COLARTE;

Mevr Bernadette GRAAS; de heer Alex DUQUENNE; de heer Thierry COMPERE; de heer Marc MANSIS.

de heer Marc SOBLET; de heer Fabrice ALTES; de heer Eric BOONEN;

Mevr Rita DEHOLLANDER; de heer Fabrice VAN HASTEL.

de heer Léon DETROUX; de heer Michel HORENBEEK; de heer Jean-Pierre PERIN; de heer Yves BRACONNIER; de heer Jean-François GHYS.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2012, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 26 maart 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^