Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 juni 2021
gepubliceerd op 17 juni 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende het algemeen reglement en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042156
pub.
17/06/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021042156/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de « Dienst » en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind sluiten houdende het algemeen reglement en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten tot hervorming van het agentschap "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "ONE", zoals gewijzigd, de artikelen 2, § 1, vierde lid, 4° en 5°, 3 en 6, § 2;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de « Dienst » en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind sluiten houdende het algemeen reglement en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen, artikel 39/1;

Gelet op het besluit van de regering van 17 december 2020 waarbij toestemming wordt verleend voor de verhoging van de subsidies voor gespecialiseerde kinderopvangmilieus van 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021;

Overwegende de beslissing van de regering van 1 april 2021 om de subsidies voor gespecialiseerde opvangmilieus voor jonge kinderen tot en met 30 juni 2021 te verhogen;

Op de voordracht van de minister van Kind;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 39/1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de « Dienst » en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind sluiten het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de « Dienst » en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind sluiten houdende het algemeen reglement en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen, ingevoegd bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020030579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 sluiten betreffende de steun aan de opvangmilieus in het kader van de "COVID-19" gezondheidscrisis en gewijzigd bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2020 tot verlenging van de steun aan de opvangmilieus in het kader van de geleidelijke opheffing van de inperking, worden aan lid 1 de woorden "en de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021" toegevoegd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.

Art. 3.De Minister van Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de regering: De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^