Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 april 2021
gepubliceerd op 09 april 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de certificeringsproef bedoeld in artikel 63, § 2, 6°, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021041209
pub.
09/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021041209/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de certificeringsproef bedoeld in artikel 63, § 2, 6°, van het decreet van 10 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst sluiten betreffende de Algemene Inspectiedienst


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst sluiten betreffende de Algemene Inspectiedienst, artikel 63, § 5, eerste tot derde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 22 maart 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 1 april 2021;

Overwegende dat de wetgever, via artikel 63, § 5, tweede lid, van voormeld decreet, de Regering heeft willen laten overgaan tot de aanwijzing van een plaatsvervangend lid volgens dezelfde procedures voor elk werkend lid voor de examencommissie van de certificeringsproef;

Overwegende dat de wetgever, door te verwijzen naar elk werkend lid van de examencommissie, de benoeming van plaatsvervangers niet heeft willen beperken tot enkel de leden bedoeld in artikel 63, § 5, eerste lid, 3° en 4°, van voormeld decreet;

Overwegende voorts dat alle werkende leden een tijdelijke of langdurige verhindering kunnen ondervinden en dat met de aanwijzing van een plaatsvervanger wordt beoogd de continuïteit van de procedure te waarborgen;

Overwegende dat artikel 83 van voornoemd decreet bepaalt dat: - in geval van afwezigheid van de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectiedienst van het pedagogisch continuüm, de regering de inspecteurs die belast zijn met de coördinatie van de inspectie op het niveau van het onderwijs van het pedagogisch continuüm, kan belasten met het gezamenlijk waarnemen van de opdrachten van de inspecteur-generaal, - in geval van afwezigheid van de inspecteur-generaal van de inspectiedienst van het secundair doorstromings- en kwalificerend onderwijs, de regering de inspecteurs die belast zijn met de coördinatie van de Inspectie op het niveau van het secundair doorstromings- en kwalificerend Onderwijs, kan belasten met het gezamenlijk waarnemen van de opdrachten van de inspecteur-generaal, - in geval van afwezigheid van de coördinerend inspecteur, de regering een ambtenaar-generaal kan belasten met het waarnemen van de opdrachten van de coördinerend inspecteur-generaal;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is om volgens dezelfde procedures voor de leden bedoeld in artikel 63, § 5, eerste lid, 1° en 2°, van voornoemd decreet, plaatsvervangende leden van een gelijkwaardig niveau aan te wijzen;

Overwegende dat aangezien het ambt van coördinerend inspecteur-generaal uniek is, het passend is de directeur-generaal van de algemene directie voor de sturing van het onderwijsstelsel als plaatsvervanger aan te wijzen;

Overwegende dat de Algemene Inspectiedienst slechts twee inspecteurs-generaal telt, een coördinerend inspecteur van de inspectiedienst voor het pedagogisch continuüm en een coördinerend inspecteur van de inspectiedienst voor het secundair doorstromings- en kwalificerend onderwijs als plaatsvervangers moeten worden aangewezen;

Overwegende dat de aangewezen externe deskundigen zich gedurende een aanzienlijke periode, die tot meerdere weken kan oplopen, beschikbaar zullen moeten stellen om hun opdracht te vervullen; dat zij zich derhalve uit hun beroepsbezigheden zullen moeten terugtrekken, met alle ongemakken van dien; dat het derhalve passend lijkt hun een financiële vergoeding toe te kennen die in verhouding staat tot de diensten die zij in het kader van de examencommissies verrichten;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs voor sociale promotie en de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De in bijlage 1 bedoelde personen worden aangewezen als lid van de examencommissie belast met de certificeringsproef bedoeld in artikel 63, § 2, 6°, van het decreet van 10 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst sluiten betreffende de Algemene Inspectiedienst.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 63, § 5, derde lid, van hetzelfde decreet, genieten de externe deskundigen, tenzij het ambtenaren van de Regeringsdiensten zijn, op kosten van de Franse Gemeenschap, een financiële vergoeding ten belope van : 1° 50 € per vergadering van de examencommissie, exclusief de verdediging van het schriftelijk dossier bedoeld in artikel 63, § 4, eerste lid, van hetzelfde decreet, door een inspecteur;2° 107,9 € per inspecteur beoordeeld tijdens de verdediging van het schriftelijk dossier bedoeld in artikel 63, § 4, eerste lid, van hetzelfde decreet.

Art. 3.De minister bevoegd voor het onderwijs voor sociaal onderwijs en de minister bevoegd voor het onderwijs zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^