Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 2020
gepubliceerd op 07 februari 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020206
pub.
07/02/2020
prom.
23/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 161;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2017, 25 juli 2018 en 30 oktober 2018 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekening delegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010, 6 februari 2014, 19 september 2018 en 24 april 2019 ;

Overwegende dat een aftredend lid vervangen moet worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2de streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2017, 25 juli 2018 en 30 oktober 2018, worden de woorden « Mevr. Stéphanie BERTRAND » vervangen door de woorden « Mevr. Monique SIMON ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

In afwijking van het vorige lid behouden de op deze datum al bijeengeroepen Raden van beroep de samenstelling die ze hadden op het ogenblijk bij de bijeenroeping.

Brussel, 23 januari 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Adjunct-directeur-generaal d.d., J. MICHIELS

^