Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 februari 2017
gepubliceerd op 15 maart 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017011128
pub.
15/03/2017
prom.
24/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 159;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 14 februari 2011, 1 september 2016 en 7 oktober 2016;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve verenigingen van de inrichtende machten en de personeelsgroepen van het niet-confessioneel vrij onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep ten einde lopen en dat blijkt dan ook dat het nodig is zijn samenstelling te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten in het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGER

2de PLAATSVERVANGER

Mevr. Laurence KASTORY;

De heer Stéphane DE LIL;

De heer Philippe SOUDON;

De heer Willy MONS;

De heer Jean-Pierre STORZ;

Mevr. Jeanine VERBIST;

De heer Michel BETTENS;

De heer Raymond VANANDEUREN;

Mevr. Bénédicte BURTON;

Mevr. France MARCOTTE;

De heer Louis ESCH;

Mevr. Monique REUL;

De heer Jacques DEFER. Mevr. Sandra DELFORGE. Mevr. Sylvie BORRAS.


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve verenigingen van de personeelsleden van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGER

2de PLAATSVERVANGER

Mevr. A-F. VANGANSBERGT;

Mevr. Marie LAUSBERG;

De heer André BRULL;

De heer Joan LISMONT;

De heer Bernard DE COMMER;

De heer Jean-Paul D'HAYER;

Mevr. Fabienne BORIN;

Mevr. Rita DE HOLLANDER;

De heer Jean-Pierre PERIN

De heer Thierry COMPERE;

Mevr. Stéphanie BERTRAND;

De heer Yves BRACONNIER;

De heer Marc MANSIS. De heer Pierre DEHALU. De heer Jean-François GHYS.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 14 februari 2011, 1 september 2016 en 7 oktober 2016, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 24 februari 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^