Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken type wet prom. 24/02/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013 (2) type wet prom. 24/02/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017031398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010549 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010744 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het Comite van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010997 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming. - Erratum type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 09/03/2017 numac 2017011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017020621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017040066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van de Commissie opgericht bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017040067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017040082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017201296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 15/01/2019 numac 2019010012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010907 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011063 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2016-2017 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten

arrest

type arrest prom. 24/02/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid

decreet

type decreet prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011135 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011133 bron vlaamse overheid Decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving type decreet prom. 24/02/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011836 bron vlaamse overheid Decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties type decreet prom. 24/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017030117 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude type decreet prom. 24/02/2017 pub. 04/04/2017 numac 2017030163 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen type decreet prom. 24/02/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040219 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017011444 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang aan organisatoren met een vergunning, wat betreft de verlenging van het project type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017011448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de invoering van persoonsvolgende financiering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen

erratum

type erratum prom. 24/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017201373 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum. - Erratum
^