Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 2020
gepubliceerd op 06 februari 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020010329
pub.
06/02/2020
prom.
23/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs sluiten houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, artikel 50;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2007 betreffende de Raad van Beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Overwegende dat de aftredende voorzitter en secretaris vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs sluiten houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° Het artikel 1 wordt vervangen door hetgeen volgt: « Artikel 1.De heer Laurent MASSAUX wordt tot voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

De heer Jean-Pierre COLLIN wordt tot plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep benoemd. »; 2° Het artikel 2 wordt vervangen door hetgeen volgt: « Art.2. Het secretariaat van de Raad van beroep wordt waargenomen door de Diensten van de Regering. ».

Art. 2.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 23 januari 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^