Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/07/2018 pub. 06/02/2020 numac 2020020128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020020174 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, wordt aan de heer VIROUX Christian op het einde van de maand maart 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020200055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt aan mevrouw JORIS Anna op het einde van de maand maart 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, wordt Mevr. Michaëla DEPPE, attaché klasse A1 bij de FOD Justitie, met ingang van 1 december 2019, overgeplaatst naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in oftalmologie type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010321 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in medische oncologie type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010319 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkennings-commissie voor artsen-specialisten in pediatrie type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010322 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van geneesheren-specialisten in anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010323 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de erkenningscommissie voor de ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010327 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in intensieve zorg type ministerieel besluit prom. 10/12/2019 pub. 06/02/2020 numac 2020040179 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat door de Plaatselijke sportcentra en de Geïntegreerde plaatselijke sportcentra ingevuld moet worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie van 1 februari 2018 betreffende de oprichting van een plaatselijke overleginstantie tussen de inrichtende machten en de vakbondsdelegaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs van 8 oktober 2014 betreffende het statuut van de vakbondsdelegatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de sturingsgroep voor het begeleiden, evalueren en voorstellen van aanpassingen van het experimentele stelsel voor de ontplooiing van de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten in het vierde, vijfde en zesde jaar van het kwalificerend onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap de la tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene raad voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020020191 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020010311 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van d Voor het eerste semester 2020, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020040085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire organen op datum van 20 december 2019 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de paritaire organen 1. Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werk(...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020020184 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule S/2018ter bij de nationale overeenkomst tussen de audiciens en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 24 januari 2020. - Notificatie punt 14. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 20 van 29 januari 2020 bladzijde 4758, - dient te worden gelezen "In de nationale overeenkomst tussen de audiciens en de verzekerings(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020040235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, wordt de heer Bernard DE SAEDELEER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, wordt Mevr. Cécile GOFFINET benoemd tot rijksambten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020040262 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 12 januari 2020, werden benoemd of bevorderd: Leopoldsorde Officier De heer PEDRECNO MUCNOZ DELGADO, Juan José , honorair Consul van België te Car(...) Orde van Leopold II Officier De heer VANDER SCHUEREN, Maurice (15.11.2019), honorair Consul (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020 wordt Mevr. Ellen ROZIERS met ingang van 1 januari 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020 wordt de heer Michaël GILLAIN met ingang van 1 januari 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2019.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020020148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medische en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor de mandaten voor(...) 1. Oproep tot kandidaten voor de mandaten voor Plaatsvervangend lid van de Commissie voor medisch e(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Christian VIROUX De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw Anna JORIS De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200515 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische experten interventies mariene vervuiling (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20015 Solliciteren ka(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200548 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directiesecretarissen (niveau 2+), voor de Franse Gemeenschap. - Selectienummer : AFC19005 Deze selectie werd afgesloten op 28/01/2020. Er zijn 28 laureaten. De lijst is 2 jaa(...) type document prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR projectmedewerkers (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19374 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2020. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200625 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Labotechnici (niveau B) voor Defensie. - Selectienummer: ANG19435 Solliciteren kan tot 20/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, s(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/02/2020 numac 2020200659 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG19378 Deze selectie werd afgesloten op 28/01/2020. Er zijn 38 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^