Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2010
gepubliceerd op 30 maart 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029184
pub.
30/03/2010
prom.
11/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2007 betreffende de Raad van Beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009;

Overwegende dat de ontslagnemende voorzitters en secretarissen vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Pierre Collin wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van beroep.

Mevr. Odette Michot wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

Art. 2.Het secretariaat van de Raad van beroep wordt waargenomen door twee ambtenaren van de Algemene directie gesubsidieerd onderwijspersoneel.

Art. 3.De artikelen 2 en 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs worden opgeheven.

Art. 4.De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 11 februari 2010.

De Minister van Kinderwelzijn, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^