Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010009234 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2010 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. 08/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid type wet prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010009239 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - **** Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** type wet prom. 10/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010009243 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van artikel 41 en tot wijziging van artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010003209 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 31 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010009359 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Bajart, L., wonende te Koekelberg, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 is de heer de Formanoir de la Cazerie (Jonkheer), E., (...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai in 2010

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de secretaris van de Nationale Raad voor de Coöperatie type ministerieel besluit prom. 12/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van de voorzitter en aanwijzing van een ondervoorzitter van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003156 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Douane en Accijnzen. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, van 28 januari 2010, nr. 200.230, wordt het koninklijk besluit van 30 september 1997 waarbij de heer André Van Goethem wordt b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie en voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 24 oktober 2008 tot oprichting van de Sociaal-Economische Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de examencommissie voor het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010018117 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, met zetel te 9940 Ertvelde, Pastorijstraat 3, heeft op (...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010018118 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, dat woonplaats kiest Lang Levenstraat 27-29, te 1050 Bru(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erkenning van rijschool (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire comités op datum van 19 februari 2010 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités . 1. Paritaire organen bevoegd voor de wer(...) Nummer Benaming    Numéro D(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010 wordt de heer Vincent Durieux, statutair administratief attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003211 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 februari 2006, nr. 1 wordt benoemd : Leopoldsorde Officier De heer LEFEBVRE, O., executive vice-president van Euronext. De vermelde persoon zal het burgerlijk e De vermelde persoon neemt vanaf 7 februari 2006 zijn rang in de Orde in. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003212 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2006, nr. 2 worden verleend : Gouden Palmen der Kroonorde Fortis Bank De heer SERVAIS, I., juridisch adviseur. De heer STROBBE, D., kantoordirecteu De heer VERDONCK, A., account manager. ING België NV De heer AELBRECHT, F.; De heer BEYENS(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003213 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2006, nr. 3 worden benoemd : Leopoldsorde Officier ING België NV De heer TILMANT, M.J.G.A.G., voorzitter van de raad van bestuur ING Groep. Ridd Fortis Bank De heer DELVAUX, L., Chief Integration Officer & Chief Credit Officer Disbank. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003214 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2006, nr. 4 : - wordt benoemd : Kroonorde Officier Belgische Financiële Federatie De heer van der STRAETEN, J.-F., adviseur-generaal. - wordt Kroonorde Ridder VDK Spaarbank NV De heer VAN WASSENHOVE, A.C.C., diensthoofd. - worden(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003216 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2006, nr. 1 wordt benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer EVERS, R., ere-voorzitter bij de CBC Bank. De vermelde persoon neemt vanaf 14 februari 200 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003215 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2006, nr. 5 worden benoemd : Orde van Leopold II Officier Beurs van Brussel De heer SANTERRE, C.L.; De heer SERVAIS, H.P.G.J.; De heer VANDER ere-Effectenmakelaars. De heer RONFLETTE, J.C.G.; De heer DIERICKX, W.H.R., effectenmakela(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003217 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, nr. 1 wordt benoemd : Kroonorde Commandeur De heer DONCKELS, R., gedelegeerd bestuurder bij de CERA BANK. De vermelde persoon neemt vanaf 1 mei 2006 z type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003219 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006, nr. 1 wordt benoemd : Orde van Leopold II Grootofficier De heer PAUWELS, J.-P., directeur bij de Nationale Bank van België. De vermelde persoon n type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010003218 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006, nr. 1 wordt benoemd : Leopoldsorde Officier Beurs van Antwerpen De heer van de PUT M.M.P.F.J.C., ere-effectenmakelaar. De vermelde persoon neemt v De toekenning van een ereteken als Officier in de Orde van Leopold II bij koninklijk besluit van 7 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 5 februari 2010 werd, met ingang van 1 januari 2010, de heer Wim VAN DE PUTTE, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar beoemd in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 5 februari 2010 werd, met ingang van 3 december 2009, Mevr. Veerle N(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2010, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, voor een termijn verstrijkend op 29(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de directeur-generaal van 15 februari 2010 wordt Mevr. Bondroit, Véronique, toegelaten tot de stage voor een termijn van 6 maand met ingang op 1 m Bij besluit van de directeur-generaal van 15 februari 2010 wordt de heer Borie, Björn, toegelat(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010201730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Raad van beheer. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2010, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt : - aan de heer Denis Lambert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van lid van de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010018115 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - info(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010201282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer John DE MOOR De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010201283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Luc De Vos Openstaande plaats van een werkend raadsheer De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010201284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Luc Delesie D De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 30/03/2010 numac 2010027049 bron waalse parlement De zetel van de griffie van het Waalse Parlement werd naar Square Arthur Masson 6, in 5012 Namen, overgeplaatst. De correspondentie ter attentie van de diensten van het Waalse Parlement, van zijn secretariaat-generaal en van zijn voorzitter moet
^