Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 april 2019
gepubliceerd op 26 juli 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041602
pub.
26/07/2019
prom.
24/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/24/2019041602/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités sluiten tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040588 bron ministerie van de franse gemeenschap 7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van dit bijzonder decreet wordt ver(...) sluiten tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 34, 36, 38 en 42 Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités sluiten tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités, zoals later gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 maart 2019;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector XVII, gegeven op 29 maart 2019;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités sluiten tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités, wordt een artikel 3quater ingevoegd, luidend als volgt: "

Artikel 3quater.- Binnen het ambtsgebied van het Comité van Sector XVII - Franse Gemeenschap - wordt een basisoverlegcomité voor "Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE)" opgericht.

Het ambtsgebied van dit comité alsook zijn voorzitter wordt in bijlage 8 bij dit besluit opgenomen.".

Art. 2.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bijlage 8 gevoegd bij dit besluit.

Brussel, 24 april 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^