Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012068 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een effectief lid van het Vast Elektrotechnisch Comité ingesteld bij het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van het model en de inhoud van de brieven in het kader van de procedure om de toevoer van elektriciteit of aardgas af te sluiten voor regularisatie in geval van energiefraude type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014422 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Thuin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 09/10/2020 numac 2020043238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012745 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2004 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviesraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013966 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 betreffende de samenstelling van de Raad van Advies opgericht bij artikel 22 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij "Wallonie-Bruxelles Enseignement" ertoe gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel dat is ingevoerd door de Wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede hun rechthebbenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verlenging en de verlening van erkenningen van valideringscentra voor vakbekwaamheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030654 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030740 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 5, § 1, van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs in het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de **** van de **** ****, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het comité van sector **** ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de prioriteitscriteria voor de modaliteiten van de oproep tot projecten bedoeld in artikel 6, § 2 van het decreet van 29 juli 1992 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, artikel 2bis van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewone kleuter- en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving en artikel 212bis van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041606 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid binnen de basisoverleg- en tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot erkenning van het dienstencentrum voor de sociale behandeling van de crisis aan de Albertlaan 100, 1190 Brussel, als dienst voor de uitvoering van een bijzonder pedagogisch project type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041704 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019041870 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende contractuele verplichtingen, mandaat, verlof en afwezigheid en telewerk in het kader van de hervorming van ETNIC type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en subsidiëring van de perinatale begeleidingsdiensten van de gezinnen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^