Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 februari 1998
gepubliceerd op 21 maart 1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029116
pub.
21/03/1998
prom.
12/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/12/1998029116/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 1998. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 34, 36, 38 en 42;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector XVII, gegeven op 21 januari 1998;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van 5 februari 1998 genomen beslissing, Besluit :

Artikel 1.Binnen het gebied van Sectorcomité XVII - Franse Gemeenschap - worden opgericht, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap : - één tussenoverlegcomité; - twaalf basisoverlegcomités.

Het gebied van deze comités alsook hun voorzitters worden in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit bepaald.

Art. 2.Binnen het gebied van Sectorcomité XVII - Franse Gemeenschap - worden opgericht, voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance" : - één tussenoverlegcomité; - vier basisoverlegcomités.

Het gebied van deze comités alsook hun voorzitters wordt in de bijlagen 3 en 4 bij dit besluit bepaald.

Art. 3.Binnen het gebied van Sectorcomité XVII - Franse Gemeenschap - wordt opgericht, voor het "Commissariat général aux Relations internationales" : - één basisoverlegcomité;

Het gebied van dit comité wordt in bijlage 5 bij dit besluit bepaald.

Art. 4.Voor elk van de tussenoverleg- en basisoverlegcomités, wordt het ambt van voorzitter uitgeoefend door de ambtenaar aangewezen in de bijlage waarin het gebied van het betrokken comité wordt bepaald.

Bij afwezigheid en verhindering van deze ambtenaar en voor zover er geen hoger ambt wordt uitgeoefend, wordt het bij lid 1 bedoeld ambt uitgeoefend door een ambtenaar die titularis is van een graad van een rang rechtstreeks onder de zijne en door hem aangesteld.

Art. 5.Afvaardiging is verleend aan het lid van de Regering tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren om op de voordracht van de voorzitters van de tussenoverleg- en basisoverlegcomités, elk voor wat het (de) comité(s) betreft waarvan hij het voorzitterschap waarneemt, de leden aan te wijzen van de afvaardiging van de overheid binnen deze comités, onder wie het voormeld lid van de Regering de plaatsvervangend voorzitter kiest wanneer deze laatste niet aangewezen wordt door dit besluit.

Art. 6.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 november 1994 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 februari 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Bijlage 1 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités Tussenoverlegcomite voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap - Gebied : Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Voorzitter : de secretaris-generaal.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Bijlage 2 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités Basisoverlegcomites voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap Basisoverlegcomité nr. 1. - Gebied : Diensten van het Secretariaat-generaal. - Voorzitter : de secretaris-generaal.

Basisoverlegcomité nr. 2. - Gebied : Algemeen Bestuur Infrastructuur. - Voorzitter : de administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur Infrastructuur Basisoverlegcomité nr. 3. - Gebied : Algemeen Bestuur voor Hulpverlening aan de Jeugd, Gezondheid en Sport (met uitzondering van de buitendiensten van de hulpverlening aan de jeugd - Groep overheidsinstellingen voor hulpverlening aan de jeugd en diensten voor hulpverlening aan de jeugd en gerechtelijke bescherming - en van de buitendiensten van de Algemene Directie Sport - Voorzitter : de administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur Hulpverlening aan de Jeugd, Gezondheid en Sport. § 2. Indien de op de agenda van een vergadering voorkomende punten uitsluitend betrekking hebben op één Algemene Directie, wordt de samenstelling van het overlegcomité als volgt vastgelegd : - Voorzitter : de ambtenaar-generaal bedoeld bij § 1. a) indien enkel de Algemene Directie Hulpverlening aan de Jeugd erbij betrokken is : - Plaatsvervangend voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Hulpverlening aan de Jeugd.b) indien enkel de Algemene Directie Gezondheid erbij betrokken is : - Plaatsvervangend voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Gezondheid c) indien enkel de Algemene Directie Sport erbij betrokken is : - Plaatsvervangend voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Sport. Basisoverlegcomité nr. 4. - Gebied : Algemene Directie Hulpverlening aan de Jeugd - buitendiensten - Groep Overheidsinstellingen voor hulpverlening aan de jeugd. - Voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Hulpverlening aan de Jeugd.

Basisoverlegcomité nr. 5. - Gebied : Algemeen Bestuur Hulpverlening aan de Jeugd - buitendiensten - Diensten voor hulpverlening aan de jeugd en gerechtelijke bescherming. - Voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie voor Hulpverlening aan de Jeugd.

Basisoverlegcomité nr. 6. - Gebied : Algemene Directie Sport - buitendiensten. - Voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Sport.

Basisoverlegcomité nr. 7. - Gebied : Algemeen Bestuur van het Onderwijspersoneel. - Voorzitter : de administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur van het Onderwijspersoneel.

Basisoverlegcomité nr. 8. - Gebied : Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. - Voorzitter : de administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Basisoverlegcomité nr. 9. - Gebied : Algemeen Bestuur Cultuur en Informatica (met uitzondering van de buitendiensten van de Algemene Directie Cultuur). - Voorzitter : de administrateur-generaal van de Algemene Directie Cultuur en Informatica. § 2. Indien de op de agenda van een vergadering voorkomende punten uitsluitend betrekking hebben op één bestuurseenheid, wordt de samenstelling van het overlegcomité als volgt vastgelegd : a) indien enkel de Algemene Dienst Informatica en Statistieken erbij betrokken is : - Plaatsvervangend voorzitter : de adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Informatica en Statistieken.b) indien enkel de Algemene Directie Cultuur erbij betrokken is : - Plaatsvervangend voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Cultuur. Basisoverlegcomité nr. 10. - Gebied : Algemene Directie Cultuur - buitendiensten (met uitzondering van het Koninklijk Museum Mariemont). - Voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Cultuur.

Basisoverlegcomité nr. 11. - Gebied : Koninklijk Museum Mariemont. - Voorzitter : de directeur-generaal van de Algemene Directie Cultuur.

Basisoverlegcomité nr. 12. - Gebied : Algemene Directie Audiovisuele Sector - Voorzitter : de secretaris van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector.

Gezien om te worden gevoegd het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Bijlage 3 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

Tussenoverlegcomite voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance".

Gebied : "Office de la Naissance et de l'Enfance". - Voorzitter : de administrateur-generaal.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Bijlage 4 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

Basisoverlegcomités voor "de Office de la Naissance et de l'Enfance".

Basisoverlegcomité nr. 1. - Gebied : "Office de la Naissance et de l'Enfance" - hoofdbestuur. - Voorzitter : de administrateur-generaal.

Basisoverlegcomité nr. 2. - Gebied : "Office de la Naissance et de l'Enfance" - buitendiensten. - Voorzitter : De administrateur-generaal Basisoverlegcomité nr. 3. - Gebied : "Office de la Naissance et de l'Enfance" - Medisch-pedagogische instituten. - Voorzitter : de adjunct-directeur-generaal tot wiens bevoegdheid de buitendiensten behoren.

Basisoverlegcomité nr. 4. - Gebied : "Office de la Naissance et de l'Enfance" - opvangcentra. - Voorzitter : De adjunct-directeur-generaal tot wiens bevoegdheid de buitendiensten behoren.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Bijlage 5 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

Basisoverlegcomite voor het "Commissariat général aux Relations internationales" - Gebied : "Commissariat général aux Relations internationales" : - Voorzitter : de algemene commissaris voor Internationale Betrekkingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^