Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998015137 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met : 1. Overeenkomst tot wijziging van de Vierde A.C.S.-E.G.-Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, Slotakte en Protocol bij de Vierde A.C.S.-E.G.-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend te Mauritius op 4 november 1995. - 2. Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde A.C.S.-E.G.-Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 december 1995 (2) type wet prom. 12/02/1998 pub. 29/06/2001 numac 2001015039 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende internationale akten :

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998003059 bron ministerie van financien, en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België tot de Zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 12/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003092 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het inrichtingsreglement van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 27 januari 1998

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998003105 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij bevoegdheden verleend worden aan de Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie inzake de uitgifte van Schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998003106 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij bevoegdheden verleend worden aan welbepaalde ambtenaren van de Administratie der Thesaurie inzake de uitgifte van Schatkistbons in vreemde munt voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998003107 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij bevoegdheden verleend worden aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der Thesaurie inzake financiële beheersverrichtingen voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998003108 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der Thesaurie machtiging verleend wordt, voor het begrotingsjaar 1998, om effecten van de Staatsschuld te creëren type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998007048 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van februari/maart 1998 type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998027196 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw. - Reductie van de rentetoelagen betreffende de tussen 1 oktober 1996 en 30 september 1997 ingediende aanvragen

beschikking

type beschikking prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot oprichting van sociale woningbureaus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998027227 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een beheerder binnen de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/1998 pub. 01/04/1998 numac 1998031115 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 maart 1997 tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de investeringssubsidies aan de ondernemingen met aangepast werk type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/1998 pub. 01/04/1998 numac 1998031118 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 maart 1997 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de ondernemingen met aangepast werk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/1998 pub. 10/04/1998 numac 1998031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 1997 tot bepaling van de specifieke nadere regelen ter uitvoering van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid toepasselijk op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/1998 pub. 10/04/1998 numac 1998031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 1997 tot bepaling van de specifieke nadere regelen ter uitvoering van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid toepasselijk op de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/1998 pub. 01/04/1998 numac 1998031117 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 maart 1997 tot vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van een tegemoetkoming in de bezoldiging en de sociale lasten gedragen door de ondernemingen met aangepast werk voor de gehandicapte werknemers die zij tewerkstellen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/1998 pub. 01/04/1998 numac 1998031116 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 maart 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming in de bezoldiging en de sociale lasten die worden gedragen door de ondernemingen met aangepast werk voor het begeleidingspersoneel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de vernieuwing of de sloop gevolgd door de heropbouw van onroerende goederen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998031144 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de onderwijsinstellingen voor sociale promotie, georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/02/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998031171 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende conceptuele analyse van de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijziging van de richtinggevende bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan dat op 3 maart 1995 werd vastgesteld
^