Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 augustus 2019
gepubliceerd op 05 september 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel in de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014257
pub.
05/09/2019
prom.
21/08/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel in de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 62, 6°, gewijzigd bij het decreet van 11 juli 2002, en artikel 82, § 2, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel in de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 2, 1°, 2° en 4 § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel in de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister belast met het Hoger onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient verstaan te worden onder "besluit van 14 mei 2009", het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel in de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 2.Worden aangesteld tot voorzitter van de vier gebieden van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid van de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap voor een termijn van vier jaar: - De heer Jacques LEFEBVRE, directeur-generaal, als werkend voorzitter; - Mevrouw Colette DUPONT, adjunct-directeur-generaal, als plaatsvervangend voorzitster.

Art. 3.Worden aangesteld tot ondervoorzitter van de vier gebieden van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid van de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap voor een termijn van vier jaar: - Mevrouw Lisa SALOMONOWICZ, directeur-generaal, als werkend ondervoorzitster; - /, als plaatsvervangend ondervoorzitter.

Art. 4.Worden aangesteld tot voorzitter van de vier gebieden van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid van de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap voor een termijn van vier jaar: - Mevrouw Chiraz AHMED, opdrachthoudster, als secretaris; - Mevrouw Sarah BULTEZ, opdrachthoudster, als plaatsvervangend secretaris..

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel in de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt inwerking op 1 april 2019.

Art. 7.De Minister van Hoger onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 augustus 2019.

De Minister-president, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^