Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 20 september 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2018-2019 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan het "Collège de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013765
pub.
20/09/2018
prom.
29/08/2018
ELI
eli/besluit/2018/08/29/2018013765/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2018-2019 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan het "Collège de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op de artikelen 3, 4, 5bis, 5quinquies en 5sexies, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017012989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie sluiten tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie;

Gelet op het advies van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs, gegeven op 24 mei 2018;

Overwegende dat het "Collège de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre" enkel op 17 augustus 2018 ingelicht werd van de beslissing van de Regering tot niet-afwijken van de verplichte sluiting;

Overwegende dat relevant is dat de leerlingen die in een cyclus opgenomen zijn deze in dezelfde inrichting kunnen beëindigen en dat de leerlingen die in deze inrichting ingeschreven zijn in het eerste gemeenschappelijke jaar voor het komende schooljaar dat inschrijvingsrecht kunnen genieten;

Gelet op de « gendertest » van 24 augustus 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 augustus 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 augustus 2018;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 5quinquies, eerste lid, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan wordt een afwijking van de rationalisatienormen, bedoeld bij de artikelen 3 en 4 van hetzelfde decreet, toegekend, voor het schooljaar 2018-2019, aan het "Collège de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre".

Art. 2.De afwijking bedoeld bij artikel 1 wordt toegekend mits sluiting van het derde en vierde jaar van het secundair onderwijs gedurende het schooljaar 2018-2019 en sluiting van het tweede jaar van het secundair onderwijs gedurende het schooljaar 2019-2020.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^