Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 december 2015
gepubliceerd op 08 januari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het begrotings- en rekeningstelsel van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029679
pub.
08/01/2016
prom.
22/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/22/2015029679/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het begrotings- en rekeningstelsel van de Franse Gemeenschapscommissie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 82, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 december 2015;

Gelet op de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voor alle artikelen van dit besluit;

Overwegende dat het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203910 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs Vorming Arbeidsmarkt sluiten houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen op 1 januari 2016 in werking treedt;

Overwegende dat het bovenvermelde decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203910 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs Vorming Arbeidsmarkt sluiten tot doel heeft de bepalingen die vervat zijn in de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof toepasselijk te verklaren op de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap een reglement moet vatstellen dat het begrotings- en rekeningstelsel vaststelt overeenkomstig artikel 82, § 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, opdat de wet van 16 mei 2003 op de Franse Gemeenschapscommissie toepasselijk zou zijn;

Overwegende dat het van kracht zijnde reglementaire stelsel vereist door artikel 82, § 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 overgenomen is in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 1994 betreffende het begrotings- en rekeningstelsel van de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 1994 de bepalingen vervat in de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit toepasselijk maakt op de begrotingen en rekeningen van de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 1994 moet worden opgeheven, om te vermijden dat de decreet- en verordeningsbegrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie zouden worden onderworpen aan verschillende en soms tegenstrijdige wettelijke basissen;

Overwegende dat die opheffing dringend vóór het begin van het jaar 2016 moet geschieden;

Overwegende dat die noodzakelijkheid onverenigbaar is met de termijn die vereist is om het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State aan te vragen, zelfs binnen de termijn voor de spoedeisende gevallen vermeld in artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Besluit :

Artikel 1.Voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 166, § 3, van de Grondwet, is het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203910 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs Vorming Arbeidsmarkt sluiten houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen, van toepassing op de reglementaire begrotingen en rekeningen van de Franse Gemeenschap, onder voorbehoud van de bevoegdheden van het Rekenhof en de Inspectie van Financiën.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 1994 betreffende het begrotings- en rekeningstelsel van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 22 december 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE

^