Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009840 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 december 2015, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 16 december 2015, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009841 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 december 2015, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** koninklijk besluit van 18 december 2015, is machtiging verleend aan ****. ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015018406 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Met uitzondering van dat van de voorzitter eindigt het mandaat van de leden van het Comité P op 2 februari 2016. Overeenkomstig artikel 4 van de wet van (...) Aangezien het mandaat van de voorzitter nog niet is verstreken, dient de Kamer 4 werkende leden (wa(...) type wet prom. 16/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015206008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 18/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2016009002 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 6 december 2015 wordt het mandaat van de heer Christian BEAUPERE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone LIEGE, met ingang van 3 mei 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009799 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, wordt met ingang van 1 januari 2016, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer BLANPAIN, Vincent, geboren op 12 décember 1950 te Ukkel, Adviseur gevangenisdirecteur bij de p Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009800 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt met ingang van 1 décember 2015, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer DOCK-GADISSEUR, Jean-Paul, geboren op 4 maart 1955 te Namen, Adviseur-generaal gevangenisdirec Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009801 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, wordt met ingang van 1 januari 2016, ontslag uit zijn functies verleend aan Mevr. DUBOIS, Christine, geboren op 23 décember 1952 te Frameries, adviseur-psycholoog bij de gevangen Ze wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009804 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 juli 2015, ontslag uit haar fu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009802 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt met ingang van 1 décember 2015, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer DUFRANE, Marc, geboren op 17 juli 1953 te Brussel, Adviseur- gevangenisdirecteur bij de gevang Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009803 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, wordt met ingang van 1 augustus 2015, ontslag uit zijn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009826 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 december 2015 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2016 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse taalrol : 54. Het beroep tot nietigverk type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015015185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2015 wordt de heer Hugues CHANTRY geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Sierra Leone, met standplaats te Abidjan. Bij kon Bij koninklijk besluit van 6 december 2015 wordt de heer Philippe COLYN geaccrediteerd als Amba(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015015187 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 23 november 2015 wordt de heer Marc GEDOPT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Burundi, met standplaats te Bujumbura, en wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015015186 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn ambt verleend, aan de heer Marc DE FEYTER, met ingang van 1 oktober 2015. Vanaf dezelfde datu type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2016200005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid ATTENTIA - Sociaal Verzekeringsfonds VZW Wijzigingen van de statuten. - Naamswijziging. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht

decreet

type decreet prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015206039 bron waalse overheidsdienst Conseil supérieur wallon de la Chasse . - Oproep tot de kandidaten Artikel 26 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren bepaalt dat de "Conseil supérieur w(...) 1° vijftien leden, die verplicht houder zijn van een in het Waalse Gewest verstrekt visverlof, ter (...) type decreet prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015206040 bron waalse overheidsdienst Beheerscomité van het Waals visserij- en hengelfonds. - Oproep tot de kandidaten Artikel 22 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren bepaalt dat het beheerscomité uit 26 leden bestaa 1° acht leden afkomstig van de administratie van de Waalse Overheidsdienst, namelijk: a) de dire(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015029679 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het begrotings- en rekeningstelsel van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031887 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031889 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031888 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031893 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van verschillende artikelen van de ordonnantie van 27 februari 2014 betreffende de oprichting van een naamloze vennootschap actief in de sector van het personeelsbeheer

document

type document prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015205967 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van tweetalige economische controleurs (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15167) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2016200010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige stagiairs van de buitenlandse carrière De vergelijkende selectie van Nederlandstalige stagiairs van de buitenlandse carrière (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en On(...) Er zijn 39 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden. - Er In het Belgisch Staatsblad van 25 november 2015, Ed.2, blz. 70497, moet de volgende wijziging aange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 december 2015, dat in werking treedt de da Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MARNETH, Philippe, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd comité, als vertegenwoordigers van verz(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015022587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 18 december 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015009827 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2016. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de Nede De kandidatuurstelling met bijlagen moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekende br(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2016018001 bron wetgevende kamers SENAAT Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2015 moet op blz. 81680 het tweede streepje onder « Benoemingsvoorwaarden » als v « - op het ogenblik van de kandidaatstelling de leeftijd van 66 jaar niet bereikt hebben; ».

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2016200011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** stagiairs van de buitenlandse carrière De vergelijkende selectie van **** stagiairs van de buitenlandse carrière (niveau ****) voor de **** **** Zaken, Buitenlands(...) Er zijn 36 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 08/01/2016 numac 2015022589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een lid
^