Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 november 2015
gepubliceerd op 15 december 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende wijzigingen inzake delegaties

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029627
pub.
15/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/25/2015029627/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende wijzigingen inzake delegaties


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 augustus 2015;

Gelet op het advies nr. 58.202/2 van de Raad van State, gegeven op 21 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : Hoofdstuk 1. - Wijziging van het delegatiebesluit van 9 februari 1998

Artikel 1.In hoofdstuk I van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt een afdeling 3 "Bekendmaking van de akten van subdelegatie" ingevoegd, houdende een artikel 4 bis, luidend als volgt : "

Art. 4bis.De subdelegaties die krachtens dit besluit worden verleend, worden door het Ministerie van de Franse Gemeenschap op de website www.gallilex.cfwb.be bekendgemaakt binnen de dertig dagen vanaf de ondertekening ervan.

Onverminderd de andere bekendmakingswijzen waardoor een akte van subdelegatie kan worden tegengeworpen, kunnen de subdelegaties betreffende de personeelsleden van het Ministerie aan deze worden tegengeworpen vanaf de datum van de bekendmaking ervan op de in het vorige lid bedoelde site.".

Art. 2.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 12.De bevoegdheid om te beslissen de procedure voor de gunning van de opdracht te wijzigen met toepassing van de artikelen 26, § 1, 1°, d), 26, § 1, 1°, e), en 26, § 2, 1°, a) van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten, en de bevoegdheid om de opdracht in het kader van die procedures te gunnen, worden aan de secretaris-generaal gedelegeerd.".

Art. 3.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 13.De bevoegdheid om de opdracht met toepassing van de artikelen 26, § 1, 2°, b), en 26, § 1, 3°, b) van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten te vernieuwen, en de bevoegdheid om de opdracht te verlengen met toepassing van artikel 37, § 2, van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten, worden gedelegeerd aan de personeelsleden die de opdracht met toepassing van artikel 37 hebben gegund.

Wanneer de Regering of de minister de opdracht heeft gegund, worden de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden aan de secretaris-generaal gedelegeerd.".

Art. 4.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 14.§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 15, wordt de bevoegdheid om maatregelen en beslissingen te nemen betreffende de uitvoering van een opdracht die wordt gegund in de zin van de regeling betreffende de overheidsopdrachten wordt gedelegeerd aan de personeelsleden die de opdracht met toepassing van artikel 11 hebben gegund.

Voor de maatregelen en beslissingen die te nemen zijn betreffende de uitvoering van de opdrachten die door de secretaris-generaal, de bevoegde minister of door de Regering worden gegund, wordt de bevoegdheid gedelegeerd aan de bevoegde administrateur-generaal. § 2. In afwijking van paragraaf 1, worden de volgende bevoegdheden voorbehouden aan de secretaris-generaal : 1° de bevoegdheid om voor bepaalde tijd een opdrachtnemer uit te sluiten van de opdrachten van het ministerie, met toepassing van artikel 48 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 2° de bevoegdheid om de sancties, bepaald in artikel 49 van het sub 1° bedoelde koninklijk besluit, toe te passen, wanneer een handeling, een overeenkomst of een afspraak worden ontdekt die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.".

Art. 5.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 15.§ 1. Voor het spel van de vermoedelijke hoeveelheden, in de zin van de regeling inzake overheidsopdrachten, wordt de goedkeuringsbevoegdheid gedelegeerd : 1° aan de directeurs, voor een verhoging die lager is dan of gelijk is aan 15 % van de oorspronkelijke opdracht;2° aan de adjunct-directeurs-generaal, voor een verhoging die hoger is dan 15 % van de oorspronkelijke opdracht, zonder beperking van het bedrag. § 2. De bevoegdheid om de wijzigingen bij de opdracht goed te keuren in de zin van de regeling betreffende de overheidsopdrachten wordt gedelegeerd aan de titularissen van de hierna vermelde ambten, in verhouding tot hoogstens 15 % van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht, tot de forfaitaire drempelbedragen die naast hun graad vermeld zijn : 1° directeur : tot 31.000 euro; 2° adjunct-directeur-generaal : tot 100.000 euro; 3° directeur-generaal : tot 175.000 euro; 4° administrateur-generaal : tot 200.000 euro; 5° secretaris-generaal : tot 250.000 euro.

Wanneer het drempelbedrag van de secretaris-generaal bereikt is, zal elke volgende wijziging van de opdracht altijd door de minister worden goedgekeurd. § 3. De bevoegdheid om een formule voor de herziening van de prijzen, bepaald in de opdracht, toe te passen in de zin van de regeling betreffende de overheidsopdrachten, wordt gedelegeerd aan de personeelsleden van rang 12 zonder beperking van het bedrag. § 4. De bevoegdheid om de werkingsmiddelen van de aanbestedende overheid, bepaald in de artikelen 45 en 46 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken wordt gedelegeerd aan de personeelsleden van rang 12.".

Art. 6.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 19 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden " de administrateur-generaal : de administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur Infrastructuur" worden vervangen door "de directeur-general : de directeur-generaal van de algemene directie infrastructuur";2° de woorden "de directeur-generaal : de directeur-generaal van de algemene directie infrastructuur" worden geschrapt.

Art. 8.In artikel 21 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° in het tweede lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal" en worden de woorden "het algemeen bestuur infrastructuur" vervangen door de woorden "de algemene directie infrastructuur".

Art. 9.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 23.De bevoegdheid om maatregelen en beslissingen te nemen betreffende de uitvoering van een overheidsopdracht gesloten in de zin van de regeling inzake overheidsopdrachten, bedoeld in artikel 14, wordt eveneens aan de gewestelijke directeurs gedelegeerd.

De gewestelijke directeurs kunnen de bevoegdheden die hun krachtens dit artikel worden toevertrouwd, subdelegeren aan elk personeelslid, ongeacht zijn rang, mits een voorafgaande akte van subdelegatie.".

Art. 10.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 24.Voor de toepassing van artikel 15, zijn de gewestelijke directeurs bevoegd in dezelfde voorwaarden als de personeelsleden van rang 12 (directeur).

De gewestelijke directeurs kunnen de bevoegdheden die hun krachtens dit artikel worden toevertrouwd, subdelegeren aan elk personeelslid, ongeacht zijn rang, mits een voorafgaande akte van subdelegatie.".

Art. 11.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 26 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° in het tweede lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 13.In artikel 27 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° in het tweede lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 14.In artikel 28 van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "aan de directeur-generaal".

Art. 15.In artikel 29 van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 16.In artikel 30, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "in geval van dringende noodzaak " geschrapt;3° in het tweede lid, worden de woorden "van dezelfde algemene directie" vervangen door de woorden "die voor het betrokken gebouw verantwoordelijk is".

Art. 17.In artikel 31 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de administrateur-generaal" worden vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° de woorden "van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd," worden geschrapt.

Art. 18.In artikel 32 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de administrateur-generaal" worden vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° de woorden "aan de ambtenaren-generaal van de Algemene Directie Infrastructuur" vervangen door de woorden "aan de bevoegde adjunct-directeur-generaal".

Art. 19.In artikel 33 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van de administrateur-generaal" worden vervangen door de woorden "van de directeur-generaal";2° de woorden "directeur-generaal" worden vervangen door de woorden "adjunct-directeur-generaal".

Art. 20.In artikel 34 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de administrateur-generaal" worden vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° de woorden "van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten" vervangen door de woorden "van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten".

Art. 21.In artikel 36 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 22.In artikel 37 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de administrateur-generaal" worden vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° de woorden "van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten" vervangen door de woorden "van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten".

Art. 23.In artikel 38 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 24.In artikel 40 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, worden de woorden "het algemeen bestuur infrastructuur" vervangen door de woorden "de algemene directie infrastructuur", en worden de woorden "aan de administrateur-generaal" vervangen door de woorden "aan de directeur-generaal";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "aan de administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur Infrastructuur" vervangen door de woorden " aan de directeur-generaal van de algemene directie infrastructuur".

Art. 25.In artikel 42 van hetzelfde besluit, worden de woorden "van het algemeen bestuur infrastructuur" vervangen door de woorden "van de algemene directie infrastructuur".

Art. 26.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door deze die bij dit besluit gevoegd is.

Hoofdstuk 2. - Wijziging van het besluit betreffende de werking van de Regering van 25 juli 2014

Art. 27.In artikel 13, § 1, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, worden de woorden "en de contracten voor dienstverlening die aan te rekenen zijn op de begroting van de gewone uitgaven" geschrapt.

Art. 28.In artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, hierna "de wet" genoemd, vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten".

Art. 29.In artikel 15 van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedoeld in de artikelen 17, § 2, 1°, c, en 39, § 2, 1°, c, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten" vervangen door de woorden "bedoeld in de artikelen 26, § 1, 1°, c), van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten".

Art. 30.In hetzelfde besluit wordt artikel 16 vervangen als volgt : "

Art. 16.In afwijking van artikel 14, is de toestemming van de Regering niet vereist voor de overheidsopdrachten die te plaatsen zijn bij beperkte aanbesteding of bij beperkte offerteaanvraag, wanneer die procedure het gevolg is van een openbare aanbesteding of een algemene offerteaanvraag, waarvoor de voorafgaande toestemming van de Regering werd verkregen maar waaraan het niet mogelijk is geweest om er een gevolg aan te geven ten gevolge van kleine moeilijkheden bij de interpretatie ofwel van het bestek, ofwel van de voorgelegde offertes.

Het bestek kan alleen de aanpassingen ondergaan die strikt noodzakelijk worden gemaakt door voornoemde moeilijkheden."

Art. 31.In hetzelfde besluit wordt artikel 18 vervangen als volgt : "

Art. 18.Het bedrag van de overheidsopdrachten is, naargelang van het geval, te ramen op grond van de regels vastgesteld in de artikelen 24 tot 28 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren sluiten betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.".

Hoofdstuk 3. - Slotbepaling

Art. 32.de Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 november 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

BIJLAGE Bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende wijzigingen inzake delegaties Tabel houdende de in artikel 14 bedoelde ambten

Opdrachten geplaatst bij open aanbesteding of open offerteaanvraag

Opdrachten geplaatst bij beperkte aanbesteding, bij beperkte offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Opdrachten geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Secretaris-generaal

500.000

250.000

85.000

Administrateur-generaal

250.000

125.000

67.000

Directeur-generaal

187.500

100.000

50.000

Adjunct-directeur- generaal

125.000

50.000

37.500

Directeur

31.000

31.000

25.000


De in de hierboven staande tabel vermelde bedragen worden in euro uitgedrukt, zonder belasting over de toegevoegde waarde.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 2015 houdende verschillende wijzigingen inzake delegaties.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^