Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 mei 2015
gepubliceerd op 01 juni 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029234
pub.
01/06/2015
prom.
08/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/08/2015029234/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 62, 6°, zoals gewijzigd bij het decreet van 11 juli 2002, en artikel 82, § 2, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het bijgevoegde huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 mei 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT

^