Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 april 2011
gepubliceerd op 24 mei 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029297
pub.
24/05/2011
prom.
28/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/28/2011029297/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 februari 2011;

Gelet op het advies 49.395/4 van de Raad van State, gegeven op 13 april 2011 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de vermindering van de gevolgen van tuberculose;

Gelet op de heroriëntering van de opsporing van de tuberculeuze infectie naar welbepaalde risicogroepen;

Gelet op de noodzakelijkheid de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend, in euro om te zetten en ze aan de huidige kosten van de onderzoeken aan te passen;

Overwegende tenslotte dat de terminologie van hetzelfde besluit aan de nieuwe benaming van de « ASBL Fonds des Affections respiratoires » moet worden aangepast;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend, wordt het eerste streepje vervangen door de volgende bepaling : « - door het FARES : het « Fonds des Affections respiratoires ASBL »; ».

In de artikelen 2, 3, 4, § 2, 5, § 1, 6, 7 en 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « de F.A.R.E.S. » telkens vervangen door de woorden « het FARES ».

In artikel 17, 5e lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « de Stichting tegen ademhalingsaandoeningen en voor Gezondheidsopvoeding » vervangen door de woorden « het FARES ».

Art. 2.Artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Binnen de perken van de beschikbare kredieten, verleent de Minister aan het FARES één miljoen honderdvijftigduizend euro (1.150.000) voor zijn activiteiten van bestrijding van ademhalingsaandoeningen, waaronder de tuberculose. » § 2 van hetzelfde artikel wordt aangevuld met de volgende zin : « De referentiegezondheidsindex is de gezondheidsindex van de maand december 2010. »

Art. 3.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het punt 1°, a), worden de woorden « 9,23 frank per tuberculineproef op de huid » vervangen door de woorden « 1,90 euro per tuberculineproef via intradermoreactie »;2° het punt 1°, b), wordt vervangen door « b) tegen 3 euro per radiografisch onderzoek van de thorax;»; 3° het punt 1°, c) wordt vervangen door « c) tegen 21,28 euro per algemeen biometrisch en klinisch onderzoek met inbegrip van de vervoerkosten betreffende dat onderzoek;»; 4° in het punt 2°, a, worden de woorden « 9,23 frank per tuberculineproef op de huid » vervangen door de woorden « 1,90 euro per tuberculineproef via intradermoreactie »;5° het punt 2°, b) wordt geschrapt;6° het punt 2°, c), wordt vervangen door « c) tegen 4,80 euro per radiografisch onderzoek van de thorax uitgevoerd in het kader van onderzoeken op risicogroepen zoals bepaald in artikel 5, § 3, laatste lid.»

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 1 mei 2011.

Art. 5.De Minister bevoegd voor de Gezondheid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2011.

De Minister van Cultuur, Audiovisuele sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

^