Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011003190 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de tweede verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat en tot intrekking van het koninklijk besluit van 16 januari 2011 met hetzelfde onderwerp type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat en tot intrekking van het koninklijk besluit van 16 januari 2011 met hetzelfde onderwerp. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011003109 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Bling Bling 1 euro » en « Bling Bling 3 euro » genaamd type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011003183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanstelling van de ondervoorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011003184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 2 euro », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011009337 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingswijze van de vergoedingen te innen voor de goedkeuring van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de toekenning van extra vrije dagen aan arbeiders met een contract van onbepaalde duur gecombineerd met vervangende tewerkstelling vanaf de schooljaar 2010-2011 (Vlaamse Gemeenschap) (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingswijze van de vergoedingen te innen voor de goedkeuring van motorvoertuigen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs. - Addendum type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 16/05/2011 numac 2011022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van patiënten jonger dan 18 jaar, opgevolgd in een revalidatiecentrum waarmee het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging een type revalidatieovereenkomst heeft gesloten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, §§ 1, 2 en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW PETALES voor begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het verbod van het op de markt brengen van producten die dimethylfumaraat bevatten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011024109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011024110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011201472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 07/06/2011 numac 2011201473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 07/06/2011 numac 2011201471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling, voor 2009, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 07/06/2011 numac 2011201470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2009 betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds voor sociale vrede in de porseleinaarde- en zandgroeven in het zuiden van België" genoemd type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011201474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2010 betreffende de tijdelijke individuele vermindering van arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011201602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het 1e kwartaal 2011 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het 1e kwartaal 2011 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsongeschiktheid ten gunste van werknemers vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het wijziging van artikel 3, § 2, b van het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006 betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011201694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1974 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezondheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011201693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1996 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak technische orthopedie type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011201692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011007104 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangende lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011202581 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2010 tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra

decreet

type decreet prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007 type decreet prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie en de Verklaring, ondertekend in 's-Gravenhage op 17 juni 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de samenvoeging van het « Conservatoire royal de Mons » en de « Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie voor de inspectie van de cursussen godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Bureau van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media alsook van de nadere regels voor de toekenning van presentiegeld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot instelling van het Overlegcomité voor het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van vier beambten belasten met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie 21.273,98 EUR, aan de gemeente Anderlecht, voor de verdeling van taxicheques met universele waarde op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 28.203,87 EUR, aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, voor de verdeling van taxicheques met universele waarde op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 13.657,60 EUR, aan de gemeente Sint-Gillis, voor de verdeling van taxicheques met universele waarde op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2006 tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging ervan in toepassing van artikel 32, § 4, derde lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in toepassing van artikel 24, § 4, derde lid, van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995, 20 juli 1995, 15 februari 1996, 7 november 1996, 21 januari 1999, 28 februari 2002 en 30 juni 2005 waarbij ambtenaren aangesteld werden voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden inzake fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2008 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de modaliteiten voor de toegankelijkheid van goederen die behoren tot het beschermd onroerend erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011202172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011202171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** **** van 14 november 2006 tot bepaling van de **** en -modaliteiten voor de directeur-zaakvoerder en van het personeel van een openbare **** type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Gewestexecutieve en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. 28/04/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011007168 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht. - Erratum type erratum prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs. - Erratum type erratum prom. 28/04/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van patiënten jonger dan 18 jaar, opgevolgd in een revalidatiecentrum waarmee het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging een type revalidatieovereenkomst heeft gesloten. - Erratum
^