Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 augustus 2010
gepubliceerd op 07 oktober 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029545
pub.
07/10/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/besluit/2010/08/26/2010029545/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, 11°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden een letter h) en een letter i) toegevoegd, luidend als volgt : « h) verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden;i) hernieuwing van een verlof wegens opdracht.».

Art. 2.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, wordt een punt 26° toegevoegd, luidend als volgt : « 26° om de cumulatie van activiteiten toe te laten in particuliere of openbare zaken bedoeld in artikel 14 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. ».

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt een § 7 toegevoegd, luidend als volgt : « Wanneer hij een cumulatie van activiteiten bij toepassing van § 1, 26°, toelaat, deelt de secretaris-generaal die mee aan de Minister waaronder de dienst van de gerechtigde ambtenaar functioneel ressorteert alsook aan de Minister van Ambtenarenzaken.

Die toelating wordt geacht door de in het vorige lid bedoelde Ministers goedgekeurd te zijn bij afwezigheid van betwisting door hen binnen de 8 dagen van de mededeling van de informatie door de secretaris-generaal. ».

Art. 4.In artikel 59, laatste lid, van hetzelfde besluit, wordt de vermelding « 2.500,00 EUR » vervangen door de vermelding « 5.500,00 EUR ».

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 augustus 2010.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^