Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 augustus 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/08/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205454 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van inspecteurs met toepassing van de wet betreffende de ziekenhuizen, gecoördineerd op 10 juli 2008

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010000416 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot ernstige en langdurige ziekten type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er het A.S.T.R.I.D.-systeem te ondersteunen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze Toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2010 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven die voortvloeien uit de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2010 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010003511 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007212 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij het transformatieplan van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007239 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007240 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010011354 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2010 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § 7, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 70, §§ 6 en 8, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 61, § 1, en 62bis, 3°, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 60quater, eerste lid, en artikel 62octies, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis van dezelfde wet betreft type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 21/09/2010 numac 2010022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 18, § 2, B, 24, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, F, en G, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 12, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006, tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010204450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010204702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot ernstige en langdurige ziekten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, F en G, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 18, § 2, B, 24, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003500 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 26/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010022381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type ministerieel besluit prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010204872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « Sociaal Secretariaat Transport en Logistiek VZW », te 1020 Brussel

beschikking

type beschikking prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der Successierechten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 31 overgangsklassen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de automatische gelijkstelling van de diploma's van eerste prijs, van de hogere diploma's en van de diploma's voor pedagogische bekwaamheid, uitgereikt door de Koninklijke Conservatoria type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 te Ath toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bijzondere bepalingen betreffende de boekhouding van het gewestelijk agentschap voor netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204586 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010204588 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010204590 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "bestuurder van vorkheftruck" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de overname van de kosten voor de sociale integratie van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010204591 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "magazijnbediende" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010204589 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010204592 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "koeltechnicus" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010204593 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "technicus voor de podium- en evenementkunsten" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010204594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "productieoperator in de voedingsindustrie" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204617 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204618 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 29 overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 33, § 1, en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

erratum

type erratum prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

document

type document prom. 26/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de procedure tot toelating, erkenning en inspectie van de serviceflatgebouwen

erratum

type erratum prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011385 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2010 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen. - Erratum

document

type document prom. 26/08/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010204704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de procedure tot toelating, erkenning en inspectie van de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en van de psychiatrische verzorgingstehuizen
^