Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 februari 2009
gepubliceerd op 26 maart 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het confessioneel vrij onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029170
pub.
26/03/2009
prom.
12/02/2009
ELI
eli/besluit/2009/02/12/2009029170/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het confessioneel vrij onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 175 en 177;

Gelet op de aanvraag van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs om de beslissing van 18 december 2008 verbindend te zien verklaard;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2009, Besluit :

Artikel 1.De beslissing van 18 december 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het confessioneel vrij onderwijs, wordt verbindend verklaard.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de statuten van de leden van het personeel van het hoger onderwijs behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 februari 2009.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr.M.-D. SIMONET

^