Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 5 juli 2005 (2) type wet prom. 12/02/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India, ondertekend te New Delhi op 3 november 2006 (2) type wet prom. 12/02/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 (2) type wet prom. 12/02/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007 (2) type wet prom. 12/02/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Helsinki op 9 september 2006 (1) type wet prom. 12/02/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS), gedaan te Brussel op 12 december 2006 (1) type wet prom. 12/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale Administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (2) type wet prom. 12/02/2009 pub. 21/06/2012 numac 2009015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006 (2) type wet prom. 12/02/2009 pub. 21/04/2011 numac 2009015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2008024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 25/02/2009 numac 2009021014 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 25/02/2009 numac 2009022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009200993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 10/07/2018 numac 2018031383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn

decreet

type decreet prom. 12/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009200678 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 20 november 2008 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer type decreet prom. 12/02/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200679 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bekrachtiging van de vergunning afgeleverd voor de aanleg van een weg van het type RGG tussen Frasnes-lez-Couvin en Brûly (singelweg Couvin en verkeersverbinding Couvin-Brûly) overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan (1)

beschikking

type beschikking prom. 12/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 12 november 1992 tot vaststelling van het percentage van de onroerende voorheffing voor bepaalde huisvestingsmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 12/02/2009 pub. 19/02/2009 numac 2009031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de bedrijvencentra en de lokale economieloketten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009027058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of behandeling van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik bestemd is en betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van grondwater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009027081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de grondwaterwinningen, de waterwinnings-, de voorkomings- en de toezichtsgebieden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van sportmaterieel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor het organiseren van sportstages voor gehandicapten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 10 december 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 november 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 september 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van toelagen voor het organiseren van programma's voor de sportontwikkeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toevoeging van een tussentijdse verhoging voor de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel alsook voor de leden van het technisch personeel van de PMS-centra die steeds in dienst zijn op 57-jarige leeftijd en tot toevoeging van een tweede verhoging voor de personeelsleden die nog in dienst zijn op 58-jarige leeftijd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de organieke statuten en het algemeen reglement van de « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/2009 pub. 19/02/2009 numac 2009031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met gemengde voertuigen of tot uitbreiding van de vroeger toegekende vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met een aantal gemengde voertuigen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009031114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1551 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009031219 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning, tegemoetkoming en subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009200840 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Fanges de Paradis" te Aywaille type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200868 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen, gewijzigd op 20 november 2008 type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009200879 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut in de watersector type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009201002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 14 februari 2008 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Dourbes" te Viroinval type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009201001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het Internationaal solidariteitsfonds voor Water type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009201000 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 houdende oprichting van een opvolgingscel voor de alternatieve financieringen en de financiële staten van de openbare instellingen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009201066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de "Société régionale wallonne du Transport" type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009201064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of de behandeling van tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie en voor de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van niet tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009201068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009201150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009201171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de controles op de individuele zuiveringssystemen, de vrijstelling en de terugbetaling van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwater of de reële kostprijs bij de sanering type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201392 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van kwaliteitssystemen die overeenkomstig Verordening nr. 501/2008 toegang verlenen tot de financiering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201609 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende besluiten van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden

document

type document prom. 12/02/2009 pub. 26/02/2009 numac 2009000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gehypothekeerde capaciteit
^