Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 februari 2005
gepubliceerd op 16 mei 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029243
pub.
16/05/2008
prom.
04/02/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 81, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en vervangen bij het decreet van 19 december 2002;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1994, 21 oktober 1994, 5 december 1994 en 2 juni 1995;

Gelet op de beraadslaging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de personeelsgroepen van het niet-confessioneel vrij onderwijs die behoren tot een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep ten einde gekomen zijn en de samenstelling ervan dus moet worden vernieuwd;

Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2005;

Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs, hierna « de Raad van beroep » genoemd, worden benoemd : - als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de inrichtende machten in het niet-confessioneel vrij onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de representatieve verenigingen van de personeelsleden in het niet-confessioneel vrij onderwijs, lid van een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale arbeidsraad : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Mevr. Isabelle DE SAEDELEER wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van beroep.

Mevr. Cécile HOUSSIAUX wordt benoemd tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

De heer Jean-Pierre COLLIN wordt benoemd tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

Art. 3.Mevr. Ginette BIZET, eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt benoemd tot secretaris van de Raad van beroep.

Mevr. Françoise JACOBS, assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt benoemd tot adjunct-secretaris van de Raad van beroep.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1994, 21 oktober 1994, 5 december 1994 en 2 juni 1995 wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 februari 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale promotie, Mevr. M. ARENA. De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

^