Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot aanvulling van de omzetting van Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap type wet prom. 06/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet die ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 wordt de heer Degelaen, Ferdinand, Attaché op het departement ambtshalve op rust gesteld, met ingang van 1 mei 2008. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doe type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008007088 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Bevordering van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7028 van 6 april 2008 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren wordt kapitein ****. ****, op 26 maart 2008 benoemd in de graad van ka **** het kader van de **** wordt kapitein ****. De Loof, op 27 maart 2008 benoemd in de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008007087 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7026 van 6 april 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008009319 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 9 april 2008 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - Re Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008009320 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 9 april 2008 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - ' Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008009321 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 9 april 2008 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service laïque d'Aide aux Justiciables Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008009322 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 9 april 2008 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - D Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008009339 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 22 april 2008 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service laïque aux Justiciables de la Province du Hainaut », Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 15/05/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot intrekking van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003 betreffende de instelling van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten" type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen" type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot coördinatie van de statuten van het gemeenschappelijk fonds type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het "Fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van bepaalde oudere ontslagen werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008012461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van een werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt de heer Kris Bouten, geboren op 17 december 1964, met ingang van 1 maart 2008, op het Nederlands taalkader, bevorderd in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Social Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2008 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008031129 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest **** eretekens aan de gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007 wordt toegekend aan : Voor 35 jaar dienst : Het Burgerlijk Kruis 1 **** klasse : De heer ****, ****; de heer **** **** **** 2 **** klasse : ****. ****, ****, Mevr. ****, ****. Voor 2(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008003164 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2008 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 08/05/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2008 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 8, 10°, en 24, § 1, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 18/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008011171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dentaaltechnicus type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008029244 bron ministerie van de franse gemeenschap « Ecole nationale supérieure des Arts visuels - La Cambre ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 april 2008, wordt Mevr. Caroline MIEROP, geboren op 21 juli 1953 te Kortrijk, tot directrice van de « Ecole nat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de begrotingen 2008 van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van een ambtenaar-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 april 2008, wordt de heer Jacky LEROY vanaf 1 mei 2008 bij mandaat in tijdelijk verband benoemd in het volgende ambt : Administra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van het aantal opdrachthouders naar de BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 16/05/2008 numac 2008031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2007 wordt beschermd als monument de achteruitbouwstrook inclusief het smeedijzeren hek, de gevels en de daken van het hoofdgebouw en de twee bijge Dit gebouw is bekend ten kadaster te Etterbeek, 1e afdeling, sectie A, 2e blad, percelen nrs. 589 n(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008003167 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuri type bericht prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008018104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vrij Syndicaat Openbaar Ambt - groep onderwijs, met k Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2008. Deze zaak is inge(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008022249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 juni 2005 en 30 juni 2005 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008022250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 mei 2005 en 31 mei 2005 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008201707 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08832) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008201705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs- arbeidsgeneesheren (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08815) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. 19/10/2006 pub. 16/05/2008 numac 2008011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. - Errata

document

type document prom. 13/02/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 13 FEBRUARI 2008 - Besluit van de Regering betreffende de opleidingssteun voor werknemers tewerkgesteld in ondernemingen type document prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008201704 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige hulpkoks (niveau 3) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC08001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blijft. Indien er voor de toek(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 april 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van korporaal bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp in het Franstal Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008031212 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 april 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van eerste brandweerman bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp in he Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008007091 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat- ****-muzikanten in 2008. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 368 van 27 december 2007, bladzijde 65618 onder ****. 3, ****, dient men te lezen « De proeven van **** type aanwerving prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008007093 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren kapelmeesters in 2008 1. In 2008 wordt een **** van de bijzondere werving van kandidaat beroepsofficieren kapelmeesters, die houder zijn van, hetzij een master in 2. **** ****. De **** moeten ingediend worden bij een ****. (...) type aanwerving prom. -- pub. 16/05/2008 numac 2008007092 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving **** van kandidaat-beroepsofficieren in 2008 1. In 2008 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren, in het bezit van een getuigschrift van universitair onderwijs, georganiseerd voor de Medische Dien 2. **** ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****.
^