Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 juni 2019
gepubliceerd op 06 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2019 tot aanwijzing van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019013816
pub.
06/08/2019
prom.
05/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2019 tot aanwijzing van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005 en 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010;

Overwegende dat de ontslagindienende tweede voorzitster vervangen moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Pierre COLLIN wordt tot voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

Mevr. Isabelle DE SAEDELEER wordt tot plaatsvervangende eerste voorzitster van de Raad van beroep benoemd.

Mevr. Mariela FORET wordt tot plaatsvervangende tweede voorzitster van de Raad van beroep benoemd.

Art. 2.Het secretariaat van de Raad van beroep wordt door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap waargenomen.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 5 juni 2019.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^