Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005003057 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Aanstelling door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een voorlopig bestuurder met toepassing van artikel 104, § 1, 3° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 04/02/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 04/02/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005035211 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van Doping Controle Nederland en een controlearts in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 20/10/2005 numac 2005029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 6 september 2004 betreffende het voorafgaand volgen van een opleiding die specifiek is voor de uitoefening van het bevorderingsambt van directeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2004 betreffende onderwijsprojecten « Accent op talent » type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005035456 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere bepalingen inzake het beleid convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035481 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200833 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die tot het Sectorcomité XVII behoren ter uitvoering van de protocollen 312 en 320.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra van 20 december 2004 betreffende het voorafgaandelijke volgen van een opleiding die specifiek is voor het bevorderingsambt van directeur verbindend wordt verklaard voor de modellen van met redenen omklede verslagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/02/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief met betrekking tot het financieel beheer van de Gemeentebedrijven

erratum

type erratum prom. 04/02/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 04/02/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

erratum

type erratum prom. 04/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005035314 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. - Errata
^