Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 november 2006
gepubliceerd op 19 januari 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006029205
pub.
19/01/2007
prom.
10/11/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 1995, 7 februari 1996, 26 oktober 1998, 11 maart 1999, 16 februari 2000, 9 november 2000, 8 maart 2001 en 8 februari 2002;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd binnen de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de paritaire commissie ten einde lopen en dat blijkt dan ook dat het nodig is haar samenstelling te hernieuwen;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie, van de Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs, hierna « de Centrale Paritaire Commissie » genoemd : - als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Jean-Louis Richard, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot Voorzitter van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

De heer Jean-Marie Fafchamps, adjunct-sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot Vice-Voorzitter van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Art. 3.De heer Jean-Michel Cassiers, Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot referendaris van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Art. 4.Mevr. Ginette Bizet, Eerstaanwezend Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot secretaris van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Mevr. Isabelle Grisay, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot adjunct-secretaris van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 1995, 7 februari 1996, 26 oktober 1998, 11 maart 1999, 16 februari 2000, 9 november 2000, 8 maart 2001 en 8 februari 2002, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^