Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type wet prom. 10/11/2006 pub. 16/12/2008 numac 2008001010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 01/02/2007 numac 2006000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006000905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2005 houdende de toekenning van de jaarlijkse bijdrage aan de NV A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de toekenning van de jaarlijkse bijdrage aan de NV A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006003536 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006003538 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006003548 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006003554 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2005-2006. type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009790 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 4, § 2, 10, § 2 en 19 van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006012494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van die instelling, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de erkenning van en de controle op de diagnosecentra in de zin van artikel 23sexies, § 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006015164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006023176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006023184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006023185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2004, houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006023196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006023180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2004 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, en tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen Het Gezin » type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Caisse de Compensation pour Allocations familiales de la Région liégeoise » type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, ter voldoening aan de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006023200 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006023204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006023209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 31 januari 1990 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 32 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen, met betrekking tot bedden in psychiatrische ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006023214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006023215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023223 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023224 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen en de graden van de personeelsleden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006023235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de functievergoeding van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006023294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging wat betreft de terugvordering van onverschuldigde prestaties, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1964 betreffende de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van het kaderakkoord van 22 maart 1990 betreffende de invoering en organisatie van halve overbruggingsploegen in de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenteteelt in open lucht en de witloofteelt type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de boom- en bosboomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006203525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende invoering van positieve acties type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 tot regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Frans taalgebied op het grondgebied van het Waals Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een loonsverhoging voor kapiteins en officieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Vlaams Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Duits taalgebied tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende een pilootproject in alfabetisering type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij de toepassingsregels worden bepaald voor toekenning van betaald educatief verlof aan werknemers die examens afleggen, georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven competenties type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006203634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 21 juli 2007 en 11 november 2007 (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loontoeslag voor zondagarbeid type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de toekenning van een syndicale premie voor de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006203635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001 betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het vakantiegeld van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006203652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot opheffing van het maandplafond in de toekenning van de toeslagen wegens nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001 betreffende het geldelijk statuut van het personeel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de loonvoorwaarden voor de sector "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" en de sector "Centra voor Integrale Gezinszorg" type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 1994 houdende toekenning van een eindejaarstoelage (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, ter verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004 betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999 betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende toepassing van artikel 1, 3, van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, zoals inzonderheid gewijzigd bij de wet van 13 februari 1998 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen van de werksters type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, inzake de voorwaarden tot gelijkstelling van een tewerkstellingscel opgericht door een Gewest met een federale tewerkstellingscel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 17/09/2007 numac 2007000802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007022093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW Infimédia voor de organisatie van het salon « Ars Sanandi »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006011515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 34 houdende registratie van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 200.000 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.207.472 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

arrest

type arrest prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

decreet

type decreet prom. 10/11/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006203821 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek betreffende de evaluatie van de milieueffecten van projecten type decreet prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203875 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag aangaande plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, gedaan te Rome op 3 november 2001 en ondertekend door België op 6 juni 2002 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203873 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, aangenomen op 20 oktober 2005 en opgemaakt te Parijs op 9 december 2005 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203872 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst houdende de oprichting van het « International Plant Genetic Resources Institute », gedaan te Rome op 9 oktober 1991, en ondertekend door België op 9 oktober 1992 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203879 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten , in het kader van de Raad van 10 november 2004 bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Europees Defensieagentschap en zijn personeel worden verleend, ondertekend te Brussel (1) type decreet prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203878 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203876 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk België en het « International Plan Genetic Ressources Institute », opgemaakt te Brussel op 15 oktober 2003 (1) type decreet prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203883 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies, met het UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, aangenomen op 20 oktober 2005 en opgemaakt te Parijs op 9 december 2005 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203881 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies betreft, met de partnerschap- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, ondertekend in Luxemburg op 11 oktober 2006 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203880 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de partnerschap- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, ondertekend in Luxemburg op 1 oktober 2004 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203882 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen aangelegenheden, met het Instrument tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te Genève, op 19 juni 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 houdende de aanstelling van de leden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen en de vaststelling van hun vergoedingen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van personeelsleden van de VZW Info-Toerisme door het intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006036944 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006036951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006036955 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het capteren van water uit de in het Vlaamse Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006036956 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het Huishoudelijk Reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen, opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006203784 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging, voor de begrotingsjaren 2006 en 2007, van een afwijkende regel op de subsidiëringsmechanismen voor de diensten en structuren bedoeld in artikel 24, tweede lid, van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006203785 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 houdende regeling van het gebruik van vuurwapens en munitie met het oog op het uitoefenen van de jacht, alsmede van enkele jachtprocessen of -technieken type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203855 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203857 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2005 betreffende de sites bestemd voor herontwikkeling wat betreft de landschappen en het leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006203908 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toeristische instellingen en de Hoge Raad voor Toerisme

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2002 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -procedure van de diensten, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van het decreet van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan op macroniveau van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling en de nadere regels voor de werking van de Categorieraad in de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006204116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende, inzonderheid, de vaststelling van weddeschalen verbonden aan sommige ambten van de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006204122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de personen en diensten belast met begeleidingsmaatregelen voor de jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006204132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 28/02/2007 numac 2007035282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 ingevolge de inwerkingtreding van het beleidsdomein WSE type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 08/06/2007 numac 2007035844 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector eieren en slachtpluimvee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een Regeringscommissaris in de Waalse kamer van de raad van bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk "La Médiathèque de la Communauté française de Belgique"

erratum

type erratum prom. 10/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007022049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum type erratum prom. 10/11/2006 pub. 28/02/2007 numac 2007200623 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek betreffende de evaluatie van de milieueffecten van projecten. - Erratum
^