Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 juni 2006
gepubliceerd op 28 augustus 2006

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor de attesten uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006029114
pub.
28/08/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/23/2006029114/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor de attesten uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 28, 49 en 53;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot vaststelling van de modellen voor de attesten, adviezen en het kwalificatiegetuigschrift uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006, Besluit :

Artikel 1.Het attest van schoolbezoek bedoeld bij artikel 28 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model als bijlage 1.

Art. 2.Het attest van schoolbezoek bedoeld bij artikel 49 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model als bijlage 2.

Art. 3.Het attest van schoolbezoek bedoeld bij artikel 53 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model als bijlage 3.

Art. 4.De bijlage 9 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot vaststelling van de modellen voor de attesten, adviezen en het kwalificatiegetuigschrift uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3, wordt vervangen door de bijlage 4 bij dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid het gespecialiseerd onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juni 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

^