Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006007232 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke Militaire School type wet prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006009552 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 22 juni 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****(...) type wet prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie type wet prom. 14/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022815 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006054411 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Torfs, Henri Louis Philippe Torfs, Henri Louis Philippe, geboren te Antwerpen op 7 juni Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, de registratie en de dom(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Coördinatie van de documentatieverwerking van de Raad van State Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, wordt de heer Guido Jacobs, eerste auditeur-afdelingshoofd, met ingang van 1 juli 2006 voor een periode van drie jaar Door hetzelfde besluit wordt het koninklijk besluit van 20 februari 2006 betreffende hetzelfde onde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, wordt de heer Alain LEFEBVRE, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid een cursus « Institution type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 07/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1998 houdende verdeling van de personeelsenveloppe voor de Militairen van het actief kader in periode van vrede type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006009540 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende samenstelling en werking van de Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006009661 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 december 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Daelman, I., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stan Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 5 (...) type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006009644 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die wapens en munitie vervaardigen, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006012393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor het bouwen en herstellen van vliegtuigen, inzonderheid het bouwen en ontwerpen van vliegtuigromptrommels bestemd voor uitvoer naar Zuid-Amerika, gevestigd in de streek van Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006012394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022729 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022730 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006009590 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 2006 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,4087 N E = 1,4500 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand augustus 2006 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand augustus 2006 respectievelijk vastges Iga = 1,2571 Igd = 1,5629 type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006022805 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Ontslag en benoeming van e Bij ministerieel besluit van 26 juli 2006 : - wordt, met ingan van 28 april 2006, eervol ontslag(...) type ministerieel besluit prom. 09/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022839 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Pensioendienst voor de overheidssector

decreet

type decreet prom. 16/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202452 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugde type decreet prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202766 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de sociale integratie van jongeren door de sport, waarbij een sportcheque wordt ingevoerd type decreet prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202783 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en het Protocol, de Akte en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor de attesten uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Machtiging om een vestigingsplaats op te richten - Afwijking Bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2006, dat in werking treedt op 1 september 2006, machtigt de Regering, krachtens de afwijking bepaald bij artikel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202762 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bachelor in de verpleegkunde voor de houders van een brevet van ziekenhuisverpleger (code 821400S34D2) die ressorteert onder het paramedisch hoger onderwijs van het korte type van het Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202770 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2005 tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per groep van ambten voor het jaar 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 tot vaststelling van de lijst van de studies van de eerste cyclus bedoeld in artikel 79sexies, § 2, tweede lid, van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning ver type vergunning prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

erratum

type erratum prom. 29/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtigingedt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de ordonnantie betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202768 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zoals gewijzigd, tot organisatie van het stelsel van de zittingen van het Parlement van de Franse Gemeenschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006022804 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2006 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het beheerscomit - wordt de heer Van Lancker, Eddy, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst(...)

document

type document prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006003325 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der douane en accijnzen. - Mutaties Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 1 maart 2006 worden, met ingang van 1 maart 2006, de in kolom 1 van onderstaande tabel vemelde ambtenaren Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 28/08/2006 numac 2006095182 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan ondernemingen om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 22 augustus 2006, wordt aan de onderneming « AGF Belgium Ins - « Kapitalisatieverrichtingen » (tak 26). Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavig(...)
^