Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 mei 2005
gepubliceerd op 31 augustus 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs.

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029148
pub.
31/08/2005
prom.
13/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs.


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 247, 251 en 252;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van de Centrale paritaire commissie en de plaatselijke paritaire commissies voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2000, 27 april 2000, 12 december 2000 en 29 mei 2001;

Gelet op de beraadslaging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs die lid zijn van een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Paritaire commissie ten einde gelopen zijn en dat het dus nodig is haar samenstelling te hernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internationale betrekkingen en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, hierna de « Paritaire commissie genoemd », worden benoemd : als werkend of plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt in het gesubsidieerd officieel onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend of plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van de personeelsleden vertegenwoordigt in het gesubsidieerd officieel onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Jean-Louis RICHARD, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot Voorzitter van de Paritaire commissie.

De heer Jean-Marie FAFCHAMPS, adjunct-sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot Ondervoorzitter van de Paritaire commissie.

Art. 3.Mevr. Isabelle GRISAY, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt benoemd tot referendaris van de Paritaire commissie.

Art. 4.De heer Jan MICHIELS, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt benoemd tot secretaris van de Paritaire commissie.

Mevr. Ginette BIZET, eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt benoemd tot adjunct-secretaris van de Paritaire commissie.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2000, 27 april 2000, 12 december 2000 en 29 mei 2001, wordt opgeheven.

Art. 6.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 13 mei 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap De Minister van Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

^