Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005003602 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005003645 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2005 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005007208 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hoger **** **** koninklijk besluit ****. 5594 van 16 juli 2005, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht Korps van de infanterie De majoors ****. ****, ****. Korps van de **** **** luitenants-kolonels ****. **** en S. ****. De majoors ****. Die(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005007211 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5597 van 16 juli 2005, neemt luitenant Collart, X., van het korps van de infanterie, anciënniteitsrang als luitenant op 28 september 2003. Voor verdere bevordering type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005007209 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 5595 van 16 juli 2005, wordt luitenant vlieger J. Grossen van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van het n Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant van het vliegwezen K. De Haen gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005007210 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van kandidaat-hulpofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 5596 van 16 juli 2005, worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, op 28 maart 2005 benoemd in d type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005012450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de Lijst opgemaakt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met de gemeenten waar de werkloosheids(...) type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005009677 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2005, is opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Verschaeren, F., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtb Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij ministerieel besluit van (...) type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022675 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

decreet

type decreet prom. 01/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de studies in de geneeskunde en de tandheelkunde type decreet prom. 20/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het diploma landmeter-expert onroerende zaken zoals uitgereikt door de inrichtingen voor hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie type decreet prom. 20/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 december 2000 tot vastlegging van de initiële opleiding van onderwijzers en regenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het bijkomend inschrijvingsgeld geïnd in het niet-universitair hoger onderwijs type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 55ter van het Wetboek der Successierechten en artikel 260bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2005 worden beschermd als monument(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201888 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1998 tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde officiële onderwijsnetten voor sociale en socio-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201887 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie voor het onderwijs voor sociale promotie en het huishoudelijk reglement dat gemeen is aan de zonale affectatiecommissies voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201893 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201891 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 tot vaststelling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het Comité van Sector IX en het Comité voor de plaatselijke en provinciale openbare diensten, tweede afdeling en het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel in het gesubsidieerd vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201890 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201896 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201894 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de bevorderingscommissie voor het ambt van inspecteur bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201897 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005009675 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële circulaire inzake het Europees aanhoudingsbevel

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005018100 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De B.V.B.A. « La Démarche » heeft bij de Raad van State de schorsing gevorderd van de ver Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 164.798/VI - 16.979. Voor de Hoofdgriffier : type bericht prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005018101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De B.V.B.A. « La Démarche » heeft bij de Raad van State de schorsing gevorderd van de ver Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 164.807/VI - 16.980. Voor de Hoofdgriffier :

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Eervol ontslag. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2005, 2 e uitgave, bl. 35830, Franse tekst, 2 e lijn, leze men : « M. Baudouin de Callatay . » in plaats van : « M. Baudou(...) type erratum prom. 08/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

document

type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2005 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2005, 119,03 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005202203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici projectleiders (niveau A), voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Mi(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie.(...) type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005202205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige informatici-projectleiders (niveau A) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Minister(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie.(...) type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005202202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici-functioneel analisten (niveau A) voor alle federale overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie.(...) type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005202206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen helpdeskondersteuning (niveau B) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie.(...) type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005202207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****-deskundigen **** (niveau ****) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005009678 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1; - opsteller bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen : 1; - beambte bij het parket van het hof van beroep te An De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005009679 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetb(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005202204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** informatici functioneel analisten (niveau ****) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie.(...)

document

type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005012412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 augustus 2005, dat in werking treedt de worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en(...) type document prom. -- pub. 31/08/2005 numac 2005095129 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen, op datum van 23 augustus 2005, wordt aan de onderneming « Generali Belgiu - « kapitalisatieverrichtingen » (tak 26). Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavig(...)
^