Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 mei 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022961 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005003422 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende de jaarlijkse staat inzake de taks op het lange termijnsparen type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005003511 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande, uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 «*****» van de **** van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van de ambtenaren in de afzonderlijke personeelsformatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel nodig voor de bouw van een parking en gelegen op het grondgebied van de gemeente Ottignies van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf De Post in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005022362 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005201202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het presentiegeld van sommige leden van de Beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 20 april 2005 tot bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage ingesteld tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 03/08/2005 numac 2005201861 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2005-2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 11/07/2005 numac 2005201868 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van bijzondere inschrijvingsmodaliteiten in de universitaire instellingen voor het academisch jaar 2005-2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201896 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201897 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 13/05/2005 pub. 22/07/2005 numac 2005009553 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 «*****» van de **** van 24 december 2002. - Erratum type erratum prom. 13/05/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van de ambtenaren in de afzonderlijke personeelsformatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. - Erratum
^