Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 september 2002
gepubliceerd op 13 november 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029557
pub.
13/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/04/2002029557/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 houdende het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel vande officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra, inzonderheid op artikel 92, § 1;

Gelet op de raadpleging van het onderhandelings- en overlegorgaan van de inrichtende machten van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra erkend door de Regering en van de verenigingen van het technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra, in de zin van de wet van 19 december 1974 houdende regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de ambtenaren die van deze overheid afhangen en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van voormelde wet;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort, gegeven op 11 juli 2002;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Comité van de lokale en regionale overheidsdiensten - sector II, van 18 juli 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid verantwoord door het feit dat het decreet van 31 januari 2002 houdende het statuut van de gesubsidieerde technische personeelsleden van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra in werking is getreden op 1 maart 2002;

Overwegende dat artikel 92, § 1, van het voormeld decreet van 31 januari 2002 de Regering belast met de instelling van een Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde centra;

Overwegende de noodzakelijkheid zo vlug mogelijk bedoelde Raad van Beroep in te stellen om aan de statutaire bepalingen vervat in het voormeld decreet van 31 januari 2002 en die de tussenkomst van deze Raad van Beroep vereisen de mogelijkheid te geven volkomen uitwerking te hebben;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het technisch personeel van de psycho-medische sociale centra behoort en van de Minister tot wiens bevoegheid de psycho-medische sociale centra behoren;

Gelet op de beraadslaging van 4 september 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Er wordt bij het Ministerie een Raad van Beroep ingesteld voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra, hierna « de Raad van Beroep » genoemd.

Art. 2.De Raad van Beroep heeft als opdracht : 1° een advies uit te brengen in geval van beroep aangetekend wegens onverenigbaarheid, zoals bedoeld bij artikel 16 van het decreet van 31 januari 2002 houdende het statuut van de gesubsidieerde technische personeelsleden van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra;2° een advies uit te brengen in geval van beroep aangetekend door een lid van het technisch personeel, kandidaat voor een aanstelling als prioritaire tijdelijke, over wie een ongunstig verslag werd uitgebracht wat betreft de wijze waarop hij (zij) zijn (haar) taak heeft vervuld, zoals bedoeld bij artikel 25, § 1, van voormeld decreet van 31 januari 2002;3° een advies uit te brengen in geval van beroep aangetekend door een lid van het technisch personeel, tijdelijk aangesteld, tegen een beslissing tot afdanking, zoals bedoeld bij artikel 26, § 1, van voormeld decreet van 31 januari 2002;4° een advies uit te brengen in geval van beroep aangetekend door een lid van het technisch personeel, aangesteld als prioritaire tijdelijke, tegen een beslissing tot afdanking, zoals bedoeld bij artikel 26, § 2, van voormeld decreet van 31 januari 2002;5° een advies uit te brengen in geval van beroep aangetekend door een lid van het technisch personeel, kandidaat voor een vaste benoeming, over wie een ongunstig verslag werd uitgebracht wat betreft de wijze waarop hij (zij) zijn (haar) taak heeft vervuld, zoals bedoeld bij artikel 32, § 1, van voormeld decreet van 31 januari 2002;6° een advies uit te brengen in geval van beroep aangetekend door een vast benoemd lid van het technisch personeel tegen een beslissing tot terbeschikkingstelling wegens ambtsopheffing in het belang van de dienst, zoals bedoeld bij artikel 52, § 3, van voormeld decreet van 31 januari 2002;7° een advies uit te brengen in geval van beroep aangetekend door een vast benoemd lid van het technisch personeel tegen een beslissing van tuchtmaatregel, zoals bedoeld bij artikel 70, § 3, van voormeld decreet van 31 januari 2002.

Art. 3.De Raad van Beroep is als volgt samengesteld : 1° zes effectieve leden en twaalf plaatsvervangende leden die de inrichtende machten van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra vertegenwoordigen;2° zes effectieve leden en twaalf plaatsvervangende leden die de representatieve organisaties van de leden van het technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra vertegenwoordigen;3° een voorzitter en twee plaatsvervangende voorzitters, gekozen onder de magistraten in activiteit of op pensioen gesteld of onder de ambtenaren-generaal van de Algemene Directie voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs;4° een secretaris en twee adjunct-secretarissen, gekozen onder de ambtenaren van het Ministerie. Over de verdeling van de mandaten toegewezen aan de representatieve organisaties van de leden van het technisch personeel wordt onderhandeld met de verantwoordelijken van bedoelde organisaties.

Er wordt evenwel van ambtswege minimum één mandaat aan elke representatieve organisatie toegekend.

Art. 4.De leden van de Raad van Beroep worden aangesteld voor vier jaar.

Hun mandaat loopt ten einde : 1° bij ontslagneming;2° wanneer de organisatie die betrokken lid heeft voorgedragen om zijn vervanging verzoekt;3° bij overlijden. Ieder lid dat de Raad van Beroep verlaat, wordt vervangen binnen de drie maanden die volgen.

De vervanger voleindigt het mandaat van het lid in de plaats van wie hij wordt aangesteld.

Art. 5.De Raad van Beroep stelt zijn huishoudelijk reglement op.

Hij legt het aan de Regering ter goedkeuring voor.

Art. 6.Aan de voorzitter en aan de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep wordt een vergoeding van 50 euro uitgekeerd per vergadering waaraan zij deelnemen evenals de terugbetaling van de reiskosten die overeenstemt met een vervoerbiljet per trein in eerste klasse.

Geen enkele vergoeding is evenwel verschuldigd indien de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter een ambtenaar-generaal is.

Aan de leden die werkelijk zetelen in de Raad van Beroep worden de reiskosten terugbetaald die overeenstemmen met een vervoerbiljet per trein in eerste klasse.

Art. 7.De prestaties geleverd door de personeelsleden in de Raad van Beroep worden gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.

Art. 8.De Minister tot wiens bevoegdheid het technisch personeel van de gesubsidieerde psycho-medische sociale centra behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

^