Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 augustus 2002
gepubliceerd op 22 november 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van de verhoging van de prijzen van de wedstrijden van sommige academische stichtingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029448
pub.
22/11/2002
prom.
01/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/01/2002029448/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 AUGUSTUS 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van de verhoging van de prijzen van de wedstrijden van sommige academische stichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de Europese verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro, zoals gewijzigd bij het decreet van 20 december 2001 houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen, de overgang naar de euro, het onderwijs en de schoolgebouwen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1968 houdende goedkeuring van de organieke statuten en het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor geneeskunde van België, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 maart 1973, inzonderheid op artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1967 houdende verhoging van de prijzen van sommige academische stichtingen, verleend door de Koninklijke Academie voor geneeskunde van België;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 4 juli 2002;

Overwegende dat de Regering van de Franse Gemeenschap gemachtigd is bij decreet van 8 februari 1999 alle schikkingen van technische aard te treffen om de omzetting in euro uit te voeren van bedragen uitgedrukt in Belgische frank in de wetgeving en de reglementering van toepassing in de Franse Gemeenschap die om praktische redenen of om redenen van opportuniteit niet eenvoudig door een rekenkundige bewerking omgezet kunnen worden;

Op de voordracht van de Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2002, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage van het koninklijk besluit van 13 juni 1967 houdende verhoging van de prijzen van sommige academische stichtingen, verleend door de Koninklijke Academie voor geneeskunde van België, worden de bedragen uitgedrukt in Belgische frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 augustus 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

^